X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Zaciąganie zobowiązań

Ustawodawca ustanowił swoiste reguły wykonywania przez małżonków zarządu majątkiem wspólnym, precyzując zarazem, że chodzi tu o czynności, które dotyczą przedmiotów należących do majątku wspólnego, w tym również czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Nie będzie zatem czynnością zarządu np. zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia, czy też inna czynność niedotycząca bezpośrednio przedmiotu objętego wspólnością. Wspomniane reguły zarządu polegają na tym, że:

 • małżonkowie obowiązani są do współdziałania w zarządzie (wspólnego planowania oraz uzgadniania czynności wchodzących w jego zakres, udzielania sobie wzajemnych informacji o stanie majątku wspólnego, a także o wykonywaniu zarządu tym majątkiem oraz o obciążających ten majątek zobowiązaniach)
 • każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy w określonych sytuacjach wyłączają tę samodzielność; oznacza to możliwość (pomijając przewidziane prawem wyjątki) podejmowania przez każdego z małżonków jakiejkolwiek czynności wchodzącej w zakres zarządu, bez konieczności uzyskiwania zgody współmałżonka
 • zarząd przedmiotami służącymi jednemu z małżonków do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej przysługuje wyłącznie temu małżonkowi; jedynie w razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać (w odniesieniu do tych przedmiotów) niezbędnych bieżących czynności
 • wobec zamiaru podjęcia przez małżonka czynności zarządu (z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, np. opłaty mieszkaniowe, zakup żywności, albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej) współmałżonek może zgłosić sprzeciw; sprzeciw ten jest skuteczny wobec osoby trzeciej (tzn. dokonana przez małżonka czynność będzie nieważna), jeżeli mogła się ona z nim zapoznać przed dokonaniem czynności
 • ważność wskazanych w przepisach czynności zarządu uzależniona jest od zgody drugiego małżonka; zgody tej wymaga dokonanie:
  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczys­tego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków
  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal
  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa
  • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych

Jeżeli na tle zarządu majątkiem wspólnym małżonkowie pozostają w konflikcie lub napotykają innego rodzaju przeszkody, ustawodawca przewidział ich rozwiązywanie w drodze ingerencji sądu - na żądanie jednego z małżonków. Może mieć ona charakter doraźny, gdy sąd (we wskazanych w ustawie przypadkach) udziela zezwolenia na dokonanie konkretnej czynności zarządu, gdy dokonania takiej czynności wymaga dobro rodziny albo może polegać na zastosowaniu środków trwałych, w postaci pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu lub uzależnienia dokonywania czynności wymagających zgody drugiego małżonka od zezwolenia sądu, zamiast zgody tego małżonka.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.