KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności samorządu notarialnego

2021-06-02 11:53 #

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2020 R.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło analizę wyników państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2020 i latach poprzednich.

Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zestawień i statystyk wynika, że liczba absolwentów wydziałów prawa przystępujących do egzaminów wstępnych na powyższe aplikacje spada nieprzerwanie od 2013 r. W ubiegłym roku do egzaminów przystąpiło 6118 osób – największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska (3044 zdających), następne w kolejności były adwokacka (2254), notarialna (642) oraz komornicza (178). Egzaminy zdało 3028 osób (2019: 3570), co daje średni wynik zdawalności na poziomie 49,5% (2019: 54,6%). Dokładne wyniki zdawalności przedstawiają się następująco: aplikacja adwokacka – 51,3% (2019: 55,1%), radcowska – 49,2% (2019: 55,3%), notarialna – 34,7% (2019: 55%) oraz komornicza – 84,8% (2019: 29,3%).

W 2020 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 51 uczelni, w tym absolwenci rocznika 2019 z 39 uczelni, absolwenci 5 uczelni, które nie kształcą już na kierunku prawo lub zostały zamknięte, oraz 7 uczelni zagranicznych. Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu uzyskuje pozytywny wynik, jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (74,78%). Poza nim w 2020 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,73%), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (69,52%), Uniwersytetu Warszawskiego (68,31%) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (66,46%).

Egzaminy na aplikację notarialną w 2020 r.

Egzaminy na aplikację notarialną w 2020 r. przeprowadziło 6 komisji dla obszaru właściwości 11 rad izb notarialnych powołanych przy Ministrze Sprawiedliwości: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Przystąpiło do niego najwięcej absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (263 osoby), Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (250) i Uniwersytetu Wrocławskiego (234). Spośród 642 osób (2019: 576) przystępujących do egzaminu z pozytywnym wynikiem ukończyło go 223 osoby (2019: 317). Najwięcej trudności sprawiły zdającym zagadnienia z zakresu prawa cywilnego procesowego, postępowania sądowoadministracyjnego i prawa finansowego i prawa Unii Europejskiej, zaś najmniej zagadnienia dotyczące innych organów ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego i prawa pracy.

więcej...

2021-06-01 15:17 #

LEGAL HAKATHON 2021

4. polska edycja corocznego maratonu programowania w branży prawniczej odbędzie się w dniach 18-20 czerwca. Czym jest Legal Hackathon i jakie korzyści oferuje prawnikom?

Hackathon to „warsztat roboczy” realizowany w formule konkursowej, podczas którego zespoły przy wsparciu mentorów pracują nad danym zagadnieniem technologicznym lub biznesowym. Esencją procesu jest to, że bezpośrednio po fazie koncepcyjnej zespoły pracują nad wstępnym modelem/prototypem rozwiązania, które następnie prezentowane jest przed składem jury. Tegoroczna edycja jest szczególnie ważna, ponieważ pandemia wymusiła wręcz lawinę zmian legislacyjnych, jak również wprowadziła na wyższy poziom wdrażanie innowacji oraz nowych sposobów pracy w branży prawniczej.

Organizator – Wolters Kluwer Polska – zaprasza do udziału w Hackathonie wszystkich, którzy mają pomysł na zagospodarowanie obszaru Legal Tech!, a więc w szczególności programistów, prawników, specjalistów UX/UI, menadżerów projektu i menedżerów produktu, analityków biznesu oraz specjalistów od baz danych. W interdyscyplinarnych zespołach będą oni realizować cel, jakim jest zaprojektowanie nowoczesnych rozwiązań zarówno dla prawników, jak i dla osób korzystających z usług prawnych.

Nowością w stosunku do poprzednich edycji jest powołanie rady programowej Hackathonu, w skład której weszli: Przemysław Rosati – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Włodzimierz Chróścik – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Lech Borzemski – prezes Krajowej Rady Notarialnej, dr Rafał Łyszczek – prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Włodzimierz Albin – prezes Wolters Kluwer Polska.

W tym roku wydarzenie odbędzie się całkowicie online – na specjalnie przygotowanej na tę okazję platformie internetowej – oraz z wieloma możliwościami interakcji między uczestnikami. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: Legal Hackathon 2021

więcej...

2021-04-28 08:08 #

NOWE LOGO SAMORZĄDU NOTARIALNEGO

W roku jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego Krajowa Rada Notarialna zaprezentowała nowy logotyp Notariatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy znak, którego autorem jest znany grafik Andrzej Pągowski, ma wzmocnić wizerunek notariuszy jako nowoczesnej grupy zawodowej.

Przypadający w 2021 roku jubileusz 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego stał się dla Krajowej Rady Notarialnej okazją do podjęcia działań zmierzających ku ujednoliceniu i dostosowaniu identyfikacji wizualnej polskiego notariatu do aktualnych standardów wizerunkowych. Przygotowanie projektu nowego logotypu KRN powierzyła znanemu grafikowi Andrzejowi Pągowskiemu. Stworzył on nowoczesny, prosty i przejrzysty znak, który ma za zadanie umacniać wizerunek notariuszy jako nowoczesnej grupy zawodowej, a jednocześnie odwołuje się do chlubnego dziedzictwa polskich rejentów. – Ten nowy logotyp łączy przeszłość z przyszłością, jest w nim także siła i stabilność, które oddają zaufanie społeczne, jakim cieszy się notariat – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Sygnet nowego logotypu nawiązuje do kolumny, która była centralnym elementem dotychczasowego logotypu KRN, oraz pióra tradycyjnie kojarzonego z pracą notariuszy. Utrzymany w narodowych barwach bieli i czerwieni znak podkreśla rolę notariuszy i dokonania ostatnich 30 lat, w czasie których polski notariat stał się nowoczesną instytucją służącą państwu i obywatelom, stanowiąc łącznik między uczestnikami obrotu cywilnoprawnego a administracją państwową.

Sygnet logotypu Notariatu Rzeczypospolitej Polskiej stał się bazą dla przygotowania znaków Krajowej Rady Notarialnej i rad izb notarialnych – takie rozwiązanie wizualnie podkreśla jedność wszystkich organów samorządu notarialnego i płynącą z niej wartość, jaką jest efekt synergii.

więcej...

2021-02-17 08:21 #

ROK 2021 ROKIEM JUBILEUSZU 30-LECIA ODRODZONEGO NOTARIATU POLSKIEGO

Dla uczczenia przypadającej na dzień 14 lutego 2021 r. 30. rocznicy uchwalenia ustawy ̶ Prawo o notariacie Krajowa Rada Notarialna ogłosiła rok 2021 Rokiem Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego.

W dniu 14 lutego 1991 roku została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa – Prawo o notariacie. Po 40-letnim okresie, w którym notariusze byli urzędnikami zatrudnionymi w państwowych biurach notarialnych, notariat wyodrębniony został instytucjonalnie ze struktur państwowych, a notariusze jako osoby zaufania publicznego rozpoczęli wykonywanie zawodu we własnych kancelariach notarialnych. Nowy ustrój notariatu polskiego ukształtowany w ustawie z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie nawiązuje do najlepszych tradycji niezależnego polskiego notariatu, w szczególności do rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notarjacie, zwanym niegdyś konstytucją polskiego notariatu.

Nowe prawo o notariacie nie powstałoby, gdyby nie ogromne zaangażowanie licznej grupy notariuszy, których marzeniem było przywrócenie polskiemu notariatowi właściwego miejsca w strukturze organów ochrony prawnej. Inicjatywę notariatu wsparło Ministerstwo Sprawiedliwości, przygotowując projekt przełomowej ustawy. Nie można także zapominać o wsparciu dla wszystkich wymienionych wyżej działań, jakiego udzieliła polskim notariuszom Międzynarodowa Unia Notariatu Łacińskiego.

W okresie 30 lat obowiązywania ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, polscy notariusze stworzyli silny samorząd zawodowy, który realizuje ustawowe zadania w zakresie organizacji funkcjonowania notariatu, nadzoru nad działalnością notariuszy, organizacji aplikacji notarialnej oraz sprawowania sądownictwa dyscyplinarnego.

Doceniając profesjonalizm notariuszy, którzy niezmiennie od wielu lat zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego, państwo polskie powierzyło notariatowi dokonywanie nowych, bardzo ważnych czynności oraz zadań. Wspomnieć należy w szczególności o poszerzeniu kompetencji notariuszy w zakresie postępowań spadkowych – sporządzane przez notariuszy akty poświadczenia dziedziczenia mają moc prawomocnych postanowień sądu, odciążają sądy od spraw niespornych i są bardzo atrakcyjną alternatywą dla obywateli.

Współczesność postawiła przed notariatem szereg nowych wyzwań, którym notariusze sprostali. Wystarczy wspomnieć przełomową zmianę legislacyjną, która poszerzyła kompetencje notariuszy i dała im możliwość składania wyłącznie drogą elektroniczną wniosków wieczystoksięgowych oraz dostęp w tym zakresie do systemu państwowego – elektronicznych ksiąg wieczystych, co ma ogromne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Niezawodność i nowoczesność notariatu przy prowadzeniu rejestrów cyfrowych docenione zostały przez państwo, które powierzyło notariatowi prowadzenie publicznego Rejestru Spadkowego, do którego wpisów dokonują nie tylko notariusze, ale także sądy. Jest to wyrazem zaufania państwa do notariatu.

Nowa organizacja notariatu wyzwoliła energię społeczną środowiska notarialnego. Wspomnijmy tu powołane przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych REJENT – LIFE. Polski notariat jest też członkiem Międzynarodowej Unii Notariatu (UINL) oraz Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).

Dokonania ostatnich 30 lat polskiego notariatu potwierdzają słuszność zmian. Odwołując się do tradycji II Rzeczypospolitej, wyznaczono kierunek rozwoju polskiego notariatu, który stał się w pełni nowoczesną instytucją służącą państwu i obywatelom, stanowiąc łącznik między uczestnikami obrotu cywilnoprawnego a administracją państwową.

„W roku jubileuszu 30-lecia odrodzenia notariatu polskiego pamiętamy o notariuszach, którzy, wykonując obowiązki, dbali o zachowanie tradycji, podstawowych zasad i rozwiązań modelowych wolnego notariatu oraz przyczynili się do odrodzenia polskiego notariatu w 1991 roku. Nawiązując do chlubnych tradycji polskiego notariatu, rozpoczynamy debatę nad jego przyszłością i wyzwaniami związanymi z nowoczesnym i bezpiecznym obrotem prawnym” – napisała Krajowa Rada Notarialna w uchwale w sprawie Roku Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego.

W ramach obchodów jubileuszu Krajowa Rada Notarialna planuje podjęcie szeregu działań mających na celu upamiętnienie tej rocznicy, podkreślenie roli notariuszy jako osób zaufania publicznego oraz ich wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Rozpoczęła je prezentacja okolicznościowego logotypu upamiętniającego 30-lecie Odrodzonego Notariatu Polskiego, który został zaprojektowany przez znanego grafika Andrzeja Pągowskiego.

więcej...

2020-12-08 14:05 #

FINAŁ KONKURSU RISING STARS PRAWNICY – LIDERZY JUTRA 2020

Już 15 grudnia podczas transmitowanej na żywo Gali IX edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020” poznamy jej tegorocznych laureatów. W tym roku Galę uświetnią trzy merytoryczne debaty o najnowszych wyzwaniach dla branży prawniczej.

Kapituła konkursu wyłoniła 35 nominowanych do nagrody Rising Stars 2020 – prawników przed 35. rokiem życia, którzy wyróżniają się m.in. wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy zawodowej. Spośród nich zostanie wyłoniona finałowa dziesiątka – laureaci, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2020”. Po raz pierwszy w dotychczasowej historii konkursu uroczysta Gala, w czasie której zostaną ogłoszone nazwiska laureatów, odbędzie się online, dzięki czemu wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć w niej udział.

– Konkurs Rising Stars w dobie pandemii nabrał szczególnego znaczenia. Co roku treść zgłoszeń i opisy działalności kandydatów odzwierciadlają aktualną sytuację w kraju. Widać to również w tej edycji – pandemia i liczne zmiany prawa znacznie wpłynęły na branżę prawniczą – komentuje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Tegoroczną Galę uświetnią trzy debaty merytoryczne odbywające się pod hasłem „Prawnicy Liderzy Jutra”:

 • 9 grudnia 2020 r. godz. 14.00 „Technologia – kogo wspiera, a kogo wypiera?” – prowadzi Marcin Zręda

Tematem głównym dyskusji będzie transformacja technologiczna środowiska prawniczego – także w kontekście pandemii i jej skutków. W czasie debaty uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, m.in.:
- czy młodzi prawnicy posługują się najnowszą technologią, by stać się lepszymi specjalistami?
- czy LegalTech rzeczywiście coś rozwiązuje, czy tylko kosztuje?
- prawnik jako twórca technologii – czy to dobry pomysł na biznes?
- czy w końcu doczekamy się rewolucji technologicznej w branży prawnej?

Gośćmi debaty będą zarówno przedstawiciele dużych kancelarii z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu różnorodnych technologii, jak i młodzi prawnicy, którzy próbują swoich sił w tym obszarze – są pionierami w wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi, a czasami wręcz tworzą własne rozwiązania.

 • 15 grudnia 2020 r. godz. 14.00 „Kancelarie w pandemii – kto zyskuje, kto choruje?” – prowadzi Ewa Usowicz

Dyskusja m.in. o tym, jak kancelarie funkcjonują w czasach koronawirusa, jak pandemia zmieniła ten rynek i czy będą to zmiany trwałe oraz czego pandemia nauczyła prawników? Uczestnicy odpowiedzą na pytania, jakie praktyki/specjalizacje przynoszą przychody, a jakie są zamykane. Paneliści podzielą się informacjami, na ile bolesne okazały się dla kancelarii restrukturyzacje – o ile w czasie pandemii spadły przychody, zatrudnienie i wynagrodzenia i czy są one wynikiem obecnego kryzysu?

 • 16 grudnia 2020 r. godz. 14.00 „Młodzi prawnicy – czasy trudności czy możliwości?” – prowadzi Ewa Usowicz

Podczas debaty uczestnicy będą dyskutować m.in. o tym, jak młodzi prawnicy radzą sobie na rynku – jakiej pracy szukają, na czym im zależy, co jest dla nich ważne w wykonywaniu tego zawodu – oraz jak radzą sobie z rosnącą konkurencją i spadającymi stawkami. Jakie nowe możliwości się przed nimi otwierają i czy warto mieć zawodowy „plan B”. Jakie wyzwania stoją przed partnerami zarządzającymi kancelariami, którzy pracują z młodym pokoleniem?

Tegoroczna Gala Rising Stars to nie tylko szansa na poznanie sylwetek laureatów IX edycji konkursu, ale również możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz szansa na inspirujące i motywujące rozmowy o wyzwaniach branży prawniczej.

Krajowa Rada Notarialna jest jednym z patronów wydarzenia.

Gala Rising Stars
15 grudnia 2020, godz. 15.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników na stronie Gala Rising Stars 2020

więcej...

2020-12-01 13:30 #

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2020 – OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACJI PRAWNEJ

Testamenty, zasady dziedziczenia ustawowego oraz umowy darowizny – o to najczęściej pytano notariuszy w czasie 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbyła się tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada pod hasłem Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem. W tym roku do akcji włączyli się eksperci Rzecznika Finansowego, którzy udzielali porad prawnych m.in. z zakresu finansów, umów kredytowych i pożyczkowych.

Ponad 1000 godzin połączeń telefonicznych, ponad 1200 zapytań mailowych i na czacie, ponad 20 000 wyświetleń filmów dedykowanych konkretnym czynnościom notarialnym na You Tube, prawie 2000 publikacji w mediach – 11. edycja Dnia Otwartego Notariatu cieszyła się największym zainteresowaniem ze wszystkich dotychczasowych. Niewątpliwie przyczynił się do tego fakt, że notariusze udzielali informacji prawnych na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, na czacie oraz w transmisji na żywo na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem – w szczytowym momencie śledziło ją 2 tysiące osób.

Nowe narzędzia komunikacji zastosowane w obliczu pandemii pozwoliły nam dotrzeć z informacją prawną do szerszej grupy odbiorców niż dotychczas, kiedy spotkania odbywały się wyłącznie stacjonarnie. Pytań do notariuszy było tak dużo, że nie udało nam się w ciągu 6 godzin odebrać wszystkich telefonów i odpowiedzieć na wszystkie kierowane do nas zapytania. Dlatego postanowiliśmy przedłużyć naszą akcję, by nie pozostawiać ich bez odpowiedzi – deklaruje notariusz Lech Borzemski, członek Krajowej Rady Notarialnej odpowiedzialny za DON. W związku z tym organizatorzy proszą wszystkie osoby, którym nie udało się dodzwonić w sobotę, o przesłanie swojego zapytania mailem na pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl, zaś tych, którzy nie otrzymali dotychczas odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem lub zadane na czacie, o cierpliwość – odpowiedzi będą sukcesywnie wysyłane.

O co najczęściej pytano notariuszy? Przede wszystkim o testamenty, umowy darowizny oraz procedury związane z dziedziczeniem. Ale oprócz tych czynności powszechnie kojarzonych z notariuszem pojawiały się także pytania dotyczące zasad regulowania stosunków majątkowych w małżeństwie, umów deweloperskich, zrzeczenia się dziedziczenia, zniesienia współwłasności, działy spadków oraz przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem.

W tym roku w czasie DON-u notariuszom towarzyszyli eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy udzielali porad z zakresu finansów, kredytów i pożyczek oraz rozmawiali z klientami na tematy związane z regulacją AML, czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmu. – Gros spraw dotyczyło nieautoryzowanych transakcji finansowych, które stały się w dobie pandemii zmorą klientów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z klientami na mailu i czacie poznaliśmy lepiej ich aktualne problemy i potrzeby. Jestem przekonany, że to początek owocnej współpracy z Krajową Radą Notarialną, której celem jest edukacja prawna Polaków, także w zakresie finansów – wyjaśnił dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Tegoroczna edycja DON-u potwierdziła po raz kolejny, że zapotrzebowanie na wiedzę prawną w społeczeństwie jest bardzo duże, a notariusze mogą być nieocenionym wsparciem w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji dotyczących bezpiecznego dysponowania majątkiem. – Z roku na rok świadomość prawna Polaków jest coraz większa, ale niezmiennie wiele jest jeszcze na tym polu do zrobienia. Po to właśnie jest Dzień Otwarty Notariatu – pokazujemy, jak wiele czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego dotyczącego naszego majątku można dokonać w kancelarii notarialnej – podsumowała notariusz Ilona Sądel-Bendkowska, rzeczniczka prasowa Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Organizatorzy – Krajowa Rada Notarialna i rady izb notarialnych – dziękują za owocną współpracę wszystkim partnerom i zachęcają do zadawania pytań notariuszom przez cały rok w kancelariach notarialnych przy okazji dokonywanych czynności oraz zapraszają za rok, tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada, na 12. edycję Dnia Otwartego Notariatu.
Partner strategiczny wydarzenia:


więcej...

2020-12-01 13:02 #

ŁAWECZKA NOTARIALNA NA PLACU KOBZDEJA W GDAŃSKU

Rok temu notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku posadzili drzewo na Placu Kobzdeja, w tym roku, również z ich inicjatywy, obok drzewa stanęła ławeczka w wygrawerowanym fragmentem wiersza znanego poety i notariusza Bolesława Leśmiana.

Niech dusza twoja, miłością wielmożna,
Takim się żalem po nocach nie trudzi,
Że prócz tych roślin i zwierząt, i ludzi -
Nic na tym świecie pokochać nie można!

Ten fragment wiersza „Miłość stroskana” Bolesława Leśmiana został wyryty na ławeczce, która stanęła na placu Kobzdeja w centrum Gdańska w dn. 27 listopada br., a więc w przeddzień 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. Zeszłoroczna, jubileuszowa edycja została upamiętniona posadzeniem w tym miejscu głogu pośredniego.

Dzień Otwarty Notariatu najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz 11 rad izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów.

więcej...

2020-11-02 11:37 #

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2020

11. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się pod hasłem Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem. W sobotę 28 listopada 2020 r. notariusze będą udzielać informacji prawnych przez telefon oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 11. edycji DON-u organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z dotychczasowej formuły stacjonarnych spotkań. W tym roku – tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada w godzinach 10-16 – informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów:

 • w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie

  Białystok i okolice:85 688 13 10
  Gdańsk i okolice:58 727 30 41
  Katowice i okolice:32 205 05 08
  Kraków i okolice:12 442 95 07
  Lublin i okolice:81 532 80 46
  Łódź i okolice:42 620 09 05
  Poznań i okolice:61 669 83 20
  Rzeszów i okolice:17 283 22 50
  Szczecin i okolice:91 443 55 81
  Warszawa i okolice:  22 100 90 03
  Wrocław i okolice:71 738 17 23

 • w odpowiedzi na pytania nadesłane mailem na adres: pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl

 • na czacie i w trakcie transmisji prowadzonej na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na FB.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – tradycyjnie jednak będzie można porozmawiać z notariuszami na każdy temat związany z dokonywanymi przez nich czynnościami notarialnymi. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki nowej formule DON-u i przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacji oraz nowych sposobów promowania akcji jeszcze więcej zainteresowanych niż w latach poprzednich skorzysta tego dnia z możliwości zasięgnięcia informacji prawnej u rejenta.

Na jaki temat można porozmawiać z notariuszem? Na każdy związany z czynnościami dokonywanymi w kancelarii, m.in. bezpiecznych sposobów dysponowania życiowym dorobkiem, uregulowania stosunków majątkowych w małżeństwie czy procedur związanych z dziedziczeniem. Notariusze będą informować również o możliwych konsekwencjach podejmowanych decyzji, podpowiadając, jak zabezpieczyć swoje interesy przy dokonywaniu takich czynności jak np. umowy pożyczki.

Powszechnie notariusz kojarzy się ze sprawami spadkowymi oraz nieruchomościami, tymczasem w kancelarii notarialnej można załatwić także sprawy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, takie jak m.in. zabezpieczenie roszczeń, zawarcie ugody czy powołanie zarządcy sukcesyjnego. Mało kto wie, że wiele czynności prawnych można dokonać alternatywnie przed sądem i w kancelarii notarialnej (np. sprawy związane z dziedziczeniem czy umowy alimentacyjne), tym samym oszczędzając czas i pieniądze. Na wszystkie te tematy – na kilka różnych sposobów – będzie można porozmawiać z notariuszem w ostatnią sobotę listopada.

11. edycja Dnia Otwartego Notariatu
28 listopada 2020, godz. 10:00 - 16:00
Więcej informacji: www.porozmawiajznotariuszem.pl
Partner strategiczny:


więcej...

2020-10-26 15:55 #

EUROPEJSKI DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI

Organizowany przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych Dzień Otwarty Notariatu wpisuje się w ogłoszony przez Komisję Europejską oraz Radę Europy i przypadający na 25 października Europejski Dzień Sprawiedliwości. Celem obu wydarzeń jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli i informowanie o przysługujących prawach.

W tę ogólnoeuropejską akcję włączyła się również Rada Notariatów Unii Europejskiej (KNUE)– organizacja zrzeszającą notariaty państw członkowskich UE, w których istnieje instytucja notariatu łacińskiego, będąca oficjalnym reprezentantem notariatu wobec instytucji europejskich. Już od 5 lat w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości – choć niekoniecznie 25 października – notariaty członkowskie KNUE organizują różne wydarzenia, m.in. sesje informacyjne, konferencje edukacyjne i bezpłatne konsultacje, w których rokrocznie bierze udział po kilka tysięcy osób zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących czynności notarialnych, roli notariusza oraz krajowych i europejskich instytucji prawnych.

Samorząd notarialny w Polsce zaprasza na Dzień Otwarty Notariatu, który odbędzie się w dn. 28 listopada pod hasłem „Pilnuj swoich spraw. Chroń swój majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Informacje prawne będzie można uzyskać telefonicznie, jak również uczestnicząc w czacie oraz transmisji na żywo na Facebooku oraz przesyłając pytania mailem. Więcej informacji: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Również w tym roku wiele państw członkowskich KNUE zorganizuje liczne wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli:

 • HOLANDIA: W dniach 25-31.10 prezentowane będą dokumenty notarialne z Archiwum Miejskiego Amsterdamu (https://alleamsterdamseakten.nl/).
 • BELGIA: sesja live na Facebooku na temat „Jak przygotować sukcesję?”: w dn. 28.10 o godz. 12.00 dla osób mówiących po holendersku: https://www.facebook.com/events/781706222607628/
 • MALTA: w dn. 29-30.10 konferencja poświęcona praktycznym aspektom małżeńskich ustrojów majątkowych i zarejestrowanych związków partnerskich na mocy rozporządzeń UE 2016/1103 i 2016/1104 (info@notariesofmalta.org)
 • NIEMCY: w dn. 2 listopada br. w Berlinie konferencja online „Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w wyjątkowych okolicznościach” (rejestracja jest otwarta do 28.10 na https://www.surveymonkey.com/r/EUjustice021120Berlin)

Dotychczas w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości odbyły się następujące wydarzenia:

 • HOLANDIA: w dn. 23.10 webinarium dotyczące umów małżeńskich, zarejestrowanych związków partnerskich i zakupu nieruchomości dla par międzynarodowych
 • SŁOWENIA: w dn. 23.10 informacje na temat prawa cywilnego, w szczególności testamentów, udzielane w Internecie oraz za pośrednictwem mediów i programów telewizyjnych
 • HISZPANIA: duża kampania informacyjna w prasie i mediach społecznościowych adresowana do młodych ludzi
 • WŁOCHY: w dn. 25.10 w sześciu zakładach karnych emitowano jednocześnie cyfrową wersję spektaklu „Konstytucja jako przedstawienie”, w czasie którego skoncentrowano się na detencji i prawach więźniów, wykorzystując zarówno teksty, jak i komentarze do Konstytucji wraz ze ścieżką dźwiękową wydarzenia, nagraniami wideo, odniesieniami do prasy, telewizji i dziennikarzy
 • RUMUNIA: w dn. 25.10 konsultacje prawne dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem Internetu i telefonu
 • LITWA: w dn. 26.10 wszystkie litewskie kancelarie notarialne były otwarte dla zainteresowanych bezpłatnymi konsultacjami prawnymi
 • BELGIA: sesja live na Facebooku na temat „Jak przygotować sukcesję?” w dn. 26.10 dla osób francuskojęzycznych.
więcej...

2020-10-20 15:30 #

KONKURS RISING STARS PRAWNICY – LIDERZY JUTRA 2020!

Wystartowała IX edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2020 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

Konkurs skierowany jest do młodych prawników, którzy na dzień zakończenia zbierania zgłoszeń kandydatów (tj. 31.10.2020 r.) nie ukończyły 35. roku życia – zarówno prawników kancelarii, jak i firm czy organizacji (np. zatrudnionych w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych). Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 35 nominowanych do nagrody Rising Stars, biorąc pod uwagę takie kryteria jak działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i innowacyjność.

W kapitule tegorocznej edycji zasiadają: Włodzimierz Albin – prezes Wolters Kluwer Polska oraz Prezes Polskiej Izby Książki, Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Agnieszka Tałasiewicz – partner zarządzający w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy sp.k., Ewelina Skocz – prezes zarządu BC Systems, Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Waldemar Koper – prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Marcin Radwan-Rohrenschef – członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, Maciej Bobrowicz – radca prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy, trzykrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Następnie jury wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2020”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych dla zgłoszonych kandydatów. Statuetki Rising Star zostaną wręczone zwycięzcom konkursu „Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2020” w czasie uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.

Krajowa Rada Notarialna jest jednym z patronów tegorocznej edycji konkursu.

Więcej informacji:
IX edycja Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2020

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.