KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności samorządu notarialnego

2020-02-27 14:12 #

WSPÓLNE STANOWISKO WS. STOSOWANIA W PRAKTYCE PRZEPISÓW USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

W dn. 27 lutego br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowa Rada Notarialna – w trosce o jednolite stosowanie przepisów ustawy o z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362) – podpisali wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce przepisów tej ustawy.

na zdjęciu od lewej: Mariusz Białecki – prezes KRN, Jan Białkowski – podsekretarz stanu w MRiRW Wiceminister
oraz Grzegorz Pięta – dyrektor generalny KOWR

więcej...

2020-02-10 11:23 #

LIST OTWARTY KRN DO PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ I MEDIÓW

W dn. 10 lutego br. Krajowa Rada Notarialna przesłała do kandydatów na prezydenta RP, liderów partii politycznych oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich list otwarty adresowany do przedstawicieli polskiej sceny politycznej i mediów, w którym KRN zwraca się z apelem o powstrzymanie się od używania określenia „notariusz kogoś lub czegoś” w odniesieniu do działań polityków, szczególnie w kontekście rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej.

Załączniki:
więcej...

2019-12-23 12:24 #

NOTARIUSZE NA DNIACH BEZPŁATNEGO PORADNICTWA W PARYŻU

W czasie Dni Bezpłatnego Poradnictwa w Ambasadzie RP w Paryżu notariusze – ale także adwokaci i eksperci od ubezpieczeń – udzielali Polakom mieszkającym we Francji oraz wszystkim zainteresowanym osobom indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązujących w Polsce.

Zdjęcie: Ambasada RP w Paryżu

Dni Bezpłatnego Poradnictwa zostały zorganizowane w dniach 5-7 grudnia 2019 r. przez Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Conseil Supérieur du Notariat, Krajową Radą Notarialną oraz Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Indywidulanych konsultacji udzielali specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz notariusze i adwokaci.

Łącznie udzielono blisko 120 konsultacji, w tym 56 z zakresu ubezpieczeń społecznych, 22 dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz 41 porad prawniczych. Pytania kierowane do notariuszy polskich i francuskich dotyczyły przede wszystkim spraw spadkowych oraz darowizn, wyboru prawa właściwego do spraw spadkowych, a także skutków podatkowych nabycia spadku lub otrzymania darowizny w Polsce oraz we Francji.

Zwieńczeniem Dni Bezpłatnego Poradnictwa była ogólnodostępna Polsko-Francuska Konferencja Prawnicza, w czasie której przedstawiciele wymienionych instytucji przedstawili najważniejsze – z praktycznego punktu widzenia Polaków mieszkających we Francji – aspekty prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego.

więcej...

2019-12-20 08:07 #

REKORDOWA 10. EDYCJA DON 2019

Tegoroczna 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu była rekordowa pod każdym względem – lokalizacji, zaangażowanych notariuszy oraz odwiedzających, którzy skorzystali z udzielanych przez rejentów informacji prawnych, jak również publikacji w mediach.

W dotychczasowej historii akcji Dzień Otwarty Notariatu nigdy jeszcze nie odbywał się w aż 29 lokalizacjach i nigdy jeszcze w akcję nie było zaangażowanych ponad 600 rejentów. Dzięki temu możliwe było pobicie kolejnych rekordów: z porad udzielanych przez notariuszy w dn. 30 listopada br. skorzystało ponad 3,5 tysiąca osób, w mediach ukazało się ponad 1,1 tysiąca informacji o tej akcji. Tegorocznej edycji DON-u towarzyszyły także wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku – w semestrze zimowym i letnim zaplanowano ich niemal 100, czyli najwięcej od 2015 r., kiedy to odbyły się pierwsze wykłady.

Statystki te – po raz kolejny – potwierdzają ogromną potrzebę edukacji prawnej. Samorząd notarialny dostrzegł ją już 10 lat temu – od tego czasu, zawsze w ostatnią sobotę listopada, organizowany jest Dzień Otwarty Notariatu, w czasie którego rejenci w indywidualnych rozmowach dzielą się wiedzą niezbędną do podjęcia ważnych życiowych decyzji, ale także pozwalającą ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami. W tym roku najczęściej padały pytania dotyczące zasad dziedziczenia, sporządzania ważnych w świetle prawa testamentów oraz umowy darowizny.

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych. Tegoroczny temat brzmiał Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem.

więcej...

2019-12-19 14:01 #

TUW REJENT-LIFE LAUREATEM KONKURSU SYMBOL 2019

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych REJENT-LIFE jest laureatem konkursu Symbol 2019 w kategorii Nowoczesne Usługi Finansowe – nagroda potwierdza najwyższą jakość, skuteczność zarządzania oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

„Oferując ubezpieczenia długoterminowe, optymalizujemy nasze przychody oraz koszty, aby móc maksymalnie zadowolić interesy ubezpieczonych. Maksymalizacja świadczeń to główny cel naszej strategii. Bardzo nas cieszy, że jesteśmy zauważani, a przykładem tego jest wyróżnienie w programie Symbol 2019 w kategorii Nowoczesnych Usług Finansowych” – powiedziała Maria Kuchlewska, prezes zarządu TUW REJENT-LIFE w rozmowie z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

TUW REJENT-LIFE z siedzibą w Poznaniu powstało w 1995 roku. Działalność ubezpieczeniowa adresowana jest wyłącznie do notariuszy oraz ich małżonków. Ograniczenie skali działalności do grupy zawodowej stanowiło przesłankę uznania TUW REJENT-LIFE za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Efektywność działalności TUW REJENT-LIFE odzwierciedlają coroczne sprawozdania finansowe. Względem komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych REJENT-LIFE wyróżnia się efektywnością działalności lokacyjnej oraz niskim poziomem kosztów.

Symbol 2019, wraz z rozszerzeniem nazwy o daną kategorię, to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od 9 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów.

więcej...

2019-12-18 08:32 #

KONFERENCJA POŚWIĘCONA USTAWIE O WŁASNOŚCI LOKALI

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencja jest organizowana z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali – który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie – kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji, niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

Konferencja jest organizowana z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali – który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie – kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji, niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

WAŻNE INFORMACJE

TERMINY

 • zgłoszenia uczestnictwa (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa czynnego – wraz z tematem wystąpienia): do 15 marca 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego - termin dostarczenia artykułu do publikacji – 15 maja 2020 r. na adres mailowy konferencjanieruchomosci@gmail.com.
  Artykuły zostaną opublikowane w monografii (artykuł rejestrowany jako rozdział w monografii), która zostanie wydana przez wydawnictwo poziomu I zgodnie z nową punktacją wydawnictw, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

OPŁATA KONFERENCYJNA

 • opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 850 zł, zaś bez publikacji 600 zł.
 • termin wniesienia opłaty – 31 marca 2020 r.
 • wpłata na konto:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
  Tytuł przelewu: konferencja prawa nieruchomości + imię i nazwisko uczestnika

W ramach opłaty konferencyjnej organizator zapewnia:

 • materiały konferencyjne
 • dwa obiady
 • przerwy kawowe
 • uroczystą kolację w restauracji w dniu 24 kwietnia
 • zaświadczenie o udziale w konferencji.

Uczestnikom konferencji będących adwokatami i radcami prawnymi zostaną przyznane punkty szkoleniowe.

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program konferencji ukaże się w terminie późniejszym na stronie Konferencji.

KONTAKT

Wszelkie pytania w sprawie konferencji można kierować na adres mailowy konferencji: konferencjanieruchomosci@gmail.com

Więcej informacji:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Załączniki:
więcej...

2019-11-29 14:54 #

POSADZENIE DRZEWA DLA UCZCZENIA 10-LECIA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU

W nietypowy sposób Rada Izby Notarialnej w Gdańsku postanowiła uczcić 10-lecie Dnia Otwartego Notariatu i zaangażowanie notariuszy w tę akcję – sadząc na placu Kobzdeja w Gdańsku drzewo Crataegus ×media 'Paul's Scarlet'.

W piątek poprzedzający Dzień Otwarty Notariatu gdańscy notariusze – głównie członkowie Rady Izby Notarialnej w Gdańsku – posadzili na, placu Kobzdeja drzewo Crataegus ×media 'Paul's Scarlet', czyli głóg pośredni. „Chcemy w ten sposób upamiętnić 10. edycję Dnia Otwartego Notariatu i podziękować notariuszom Izby Notarialnej w Gdańsku za ich dotychczasowe zaangażowanie w DON, jak również w towarzyszącą mu akcję Bezpłatny wykład notariusza na Uniwersytecie Trzeciego Wieku – tylko w tym roku nasi notariusze zaplanowali ok. 30 wykładów, głównie na tematy związane z bezpieczeństwem majątku” – podsumowała not. Aleksandra Robińska, koordynatorka DON w Gdańsku.

Skąd decyzja, by formą upamiętnienia rocznicy i podziękowań dla notariuszy było posadzenie drzewa? „Poprzez akcje edukacyjne notariusze starają się pomagać innym, ale w perspektywie globalnej to, co możemy zrobić najlepszego dla innych, to ratować Ziemię, sadząc drzewa” – wyjaśniła Aleksandra Robińska.

10. Dzień Otwarty Notariatu
Temat:
Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem
Gdzie: 29 miejscowości w całej Polsce
Kiedy: 30 listopada 2019 r. w godz. 10 – 16

więcej...

2019-11-25 12:32 #

NOTARIAT A NOWE TECHNOLOGIE – OBEJRZYJ TRANSMISJĘ Z DEBATY

Jak obecnie nowe technologie są wykorzystywane w kancelariach notarialnych? W jaki sposób istniejące już rejestry notarialne wpływają na relacje notariusz – klient oraz na usprawnienie obrotu dokumentami między notariuszami a instytucjami państwowymi? Tym i innym zagadnieniom poświęcona była debata „Notariat a nowe technologie”.

Nowoczesne technologie to przyszłość notariatu, jednak trzeba pamiętać, że to tylko narzędzia mające na celu usprawnienie zarówno pracy w kancelariach notarialnych, jak i realizacji przez notariuszy ich obowiązków wobec instytucji publicznych, które nie zastąpią notariusza – taki wniosek płynie z debaty zatytułowanej „Notariat a nowe technologie”, która odbyła się podczas XXI Spotkania Samorządu Notarialnego w Krakowie w dn. 15 listopada br. W debacie, która była transmitowana na żywo w rp.pl, tv.rp.pl oraz kanale YouTube, wzięli udział: Artur Woźnicki – wiceprezes Prokuratorii Generalnej; Piotr Rutkowski – doradca ds. polityki DT/Blockchain z Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji; Filip Syrkiewicz – naczelnik wydziału Gospodarki Zasobami Nieruchomości Publicznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; Aneta Komenda – sędzia z Sądu Rejonowego w Krakowie, która brała udział w pracach przy tworzeniu CREWAN-u, jak również notariusze Lech Borzemski – Krajowa Rada Notarialna i Robert Giler – Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. Dyskusję moderowali: Anna Wojda – szefowa działu Prawo w dzienniku „Rzeczpospolita”, który objął patronat medialny nad wydarzeniem, oraz Szymon Kołodziej – rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Uczestnicy dyskutowali o tym, jak obecnie nowe technologie są wykorzystywane w kancelariach notarialnych, w jaki sposób istniejące już rejestry notarialne wpływają na relacje notariusz – klient oraz na usprawnienie obrotu dokumentami między notariuszami a instytucjami państwowymi, jak również czy zapewnione jest bezpieczeństwo obrotu prawnego, które jest nadrzędnym celem wszystkich rozwiązań wprowadzanych w kancelariach. Byli oni zgodni co do tego, że szybko rozwijające się technologie to nieuchronna przyszłość notariatu – wszechobecne trendy cyfryzacyjne zmierzają ku usprawnieniu obrotu dokumentami, co w znaczącym stopniu ułatwi pracę nie tylko notariusza, ale także instytucji publicznych będących odbiorcami dokumentów notarialnych. Notariusze mogą więc patrzeć w przyszłość z nadzieją a nie obawą – nowe technologie mogą być nieocenionym sprzymierzeńcem notariusza, który jest i pozostanie gwarantem bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Transmisja debaty jest dostępna na: https://www.youtube.com/watch?v=Zrz9u90dBec

więcej...

2019-11-21 09:24 #

NAGRODY INNOWACYJNOŚCI KNUE

W dn. 13 listopada br. przy okazji otwarcia wystawy „Europa w aktach” ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji Nagród Innowacyjności – konkursu mającego promować zastosowanie nowoczesnych technologii w notariacie. W gronie laureatów znalazły się notariaty Niemiec, Austrii, Węgier, Hiszpanii i Malty.

Jens Bormann, prezes Niemieckiej Federalnej Izby Notarialnej odbiera Nagrodę Innowacyjności KNUE.
Fot. KNUE

„Założeniem wystawy ‘Europa w aktach’ jest nie tylko podkreślenie naszego kulturowego i historycznego dorobku. Chcemy również pokazać, że potrafimy patrzeć w przyszłość, wykorzystując nowe technologie. Nasza historia nie zwalnia nas z konieczności dalszego rozwoju – wręcz przeciwnie, nakłada na nas konkretne zobowiązanie w związku z oczekiwaniami naszych klientów. Stąd pomysł, by przyznawać Nagrody Innowacyjności KNUE, które będą premiowały notariaty najbardziej zaawansowane w dziedzinie nowych technologii” – powiedział Pierre-Luc Vogel, przewodniczący Rady Notariatów Europejskiej.

Nagrody otrzymali:

 • nagroda specjalna w dziedzinie prawa spółek: notariaty Niemiec i Austrii zostały nagrodzone za swoje autorskie programy umożliwiające tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet pod nadzorem notariuszy;

 • nagroda za usługi administracyjne: nagroda ta przypadła notariatowi Węgier za wdrożenie elektronicznego postępowania nakazowego, które jest wyłączną kompetencją notariuszy w przypadku roszczeń nieprzekraczających 3 mln forintów;

 • nagroda za relacje z klientami: nagrodę tę otrzymał notariat Belgii w związku z wprowadzeniem platformy internetowej „Biddit”, na której przeprowadzane są licytacje nieruchomości;

 • nagroda za usługi notarialne: nagrodzony w tej kategorii został notariat Włoch za projekt „NotaioSmart” umożliwiający przygotowywanie inteligentnych umów;

 • nagroda specjalna Przewodniczącego KNUE: dla notariatu Malty za projekt „Notarypedia”, którego założeniem jest zarówno ułatwienie obywatelom i naukowcom dostępu do zasobu wiedzy zawartego w archiwach notarialnych, jak i jego wyszukiwanie.

więcej...

2019-11-18 14:23 #

4. DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU EUROPEJSKIEGO

Przez 3 miesiące – od września do końca listopada – w 13 państwach, których notariaty zrzeszone są w KNUE, już po raz 4. w ramach Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego zostaną zorganizowane spotkania z notariuszami.

Spotkania informacyjne, konferencje i indywidualne konsultacje dla obywateli – to główne wydarzenia organizowane w ramach 4. Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego. W tym roku w tę europejską akcję włączyły się notariaty Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii. Rokrocznie z możliwości pozyskania informacji od notariusza korzysta kilka tysięcy osób.

Organizowany w Polsce od 10 lat Dzień Otwarty Notariatu również wpisuje się w tę europejską akcję.

Propozycje wybranych notariatów:

Niemcy: Prezentacje dotyczące pełnomocnictw prewencyjnych, rozporządzeń pacjenta oraz zagadnień z zakresu prawa spadkowego.

Austria: Dzień Nieruchomości – panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli samorządów, architektów oraz ekspertów ds. nieruchomości z różnych sektorów. Będzie przedstawiona również wartość dodana notariuszy w kontekście nabywania, sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości. Notariusze będą również udzielać indywidualnych porad.

Włochy: performance dla studentów „Konstytucja to show”. Scenariusz został napisany tak, by przedstawić konstytucję jako powieść, której treści i cytaty będą prezentowane w akompaniamencie muzyki, filmów oraz odniesień do dziennikarstwa.

Słowenia: „Czy potrzebna jest reforma słoweńskiego prawa spadkowego?” – pod takim tytułem odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca prawa spadkowego, w której wezmą udział wybitni prawnicy z kraju i zagranicy. Dzień Otwarty Notariatu został zaplanowany w formie konsultacji notariuszy w dziedzinie prawa cywilnego, a w szczególności w dziedzinie prawa rodzinnego po wejściu w życie nowego Kodeksu Rodzinnego w maju br. Planowane jest również specjalne wydanie magazynu „Notarski vestnik”, na łamach którego będą udzielane odpowiedzi na pytania zadawane przez obywateli.

Belgia: Otwarta konferencja „Planowanie spadkowe”.

Polska: indywidualne spotkania z notariuszami w 29 miastach w całym kraju, w czasie których będą oni odpowiadać na pytania leżące w ich kompetencjach.

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.