KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności samorządu notarialnego

2020-04-01 15:34 #

STANOWISKO KRN - KORONAWIRUS

Stanowisko KRN w związku z wydaniem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 01.04.2020 r.

więcej...

2020-03-30 11:44 #

STANOWISKO NOT. SZYMONA KOŁODZIEJA, RZECZNIKA PRASOWEGO KRN DLA DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

Stanowisko not. Szymona Kołodzieja, rzecznika prasowego KRN z dnia 28.03.2020 r. w odpowiedzi na zapytanie dziennika Rzeczpospolita w sprawie sposobu funkcjonowania kancelarii notarialnych po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

więcej...

2020-03-25 11:10 #

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM, Z DNIA 24.03.2020 R

Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko w związku z wydaniem w dniu 24 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii oraz z uwagi na liczne zapytania notariuszy dotyczące zasad funkcjonowania kancelarii notarialnych w obecnej sytuacji.

więcej...

2020-03-19 13:26 #

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ USTAWIE O WŁASNOŚCI LOKALI

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, która miała się odbyć w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, poinformowali o przesunięciu jej terminu na 23-24 października 2020.

Więcej informacji o konferencji: https://www.krn.org.pl/1193/4770
więcej...

2020-03-16 16:49 #

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

16 marca 2020 r. Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko w związku z wydaniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na liczne zapytania notariuszy dotyczące zasad funkcjonowania w obecnej sytuacji kancelarii notarialnych.

Załączniki:
więcej...

2020-03-13 08:06 #

WSPÓŁPRACA KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ I RZECZNIKA FINANSOWEGO

5 marca 2020 r. Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest realizacja wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochronę praw obywateli.

„W toku rozmów z Rzecznikiem Finansowym doszliśmy do wniosku, że wiele z realizowanych przez nas inicjatyw ma wspólnego adresata i wspólny cel, jakim jest podniesienie poziomu wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa. W ten sposób narodziła się idea współpracy, której założeniem jest wzmocnienie działań edukacyjnych realizowanych przez nasze instytucje” – powiedział Mariusz Białecki, prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Strony zobowiązały się do szeroko zakrojonej współpracy m.in. w zakresie podejmowania inicjatyw edukacyjnych, a w szczególności do organizowania wydarzeń o charakterze prospołecznym oraz popularyzowania w przestrzeni publicznej wiedzy o czynnościach notarialnych, które pozwalają obywatelom podejmować bezpieczne decyzje dotyczące ich majątków a także propagowania informacji o prawach osób, które są stronami różnego rodzaju transakcji wymagających wizyty u notariusza.

Rzecznik i Rada chcą dotrzeć do osób, które podejmują poważne decyzje finansowe wymagające na przykład ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości. „Chcemy uświadamiać takim osobom, jakie są tego konsekwencje. Jak będzie wyglądała procedura w sytuacji, gdy trzeba będzie skorzystać z ustanawianego zabezpieczenia. Jakie mamy uprawnienia w ramach postępowania egzekucyjnego i jakie są terminy Dostrzegam też rosnący rynek tzw. rent dożywotnich, do których ustanowienia jest wymagana wizyta u notariusza. Chciałbym, żeby seniorzy podejmowali decyzje o podpisaniu takiej umowy świadomi wszystkich konsekwencji i ryzyk” – powiedział prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

W ramach planowanej współpracy strony będą się wzajemnie informować o istotnych zagadnieniach związanych z realizacją zadań Rzecznika Finansowego i Krajowej Rady Notarialnej, które pozostają w obszarze wspólnych zainteresowań lub kompetencji oraz wspólnego występowania do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych inicjatyw ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących prawa obywateli.

Krajowa Rada Notarialna od wielu lat realizuje szeroko zakrojone działania edukacyjne zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Doskonałym przykładem jest tu odbywający się od 2010 r. zawsze w ostatnią sobotę listopada Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych.

więcej...

2020-02-27 14:36 #

KONFERENCJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POPOWIE

Przedstawiciele KRN wzięli udział w 12. konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa szkół wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się dn. 24 lutego 2020 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Na konferencji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości głos zabrali sekretarz stanu Sebastian Kaleta, podsekretarz stanu sędzia Anna Dalkowska, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych sędzia Iwona Kujawa oraz dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Małgorzata Manowska.

Jak co roku, głównym tematem spotkania było przedstawienie wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą oraz sędziowską i prokuratorską, które odbyły się w 2019 r. Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zestawień i statystyk wynika, że liczba absolwentów wydziałów prawa przystępujących do egzaminów wstępnych na powyższe aplikacje spada od 2013 r. – w ubiegłym roku tylko nieco ponad połowa absolwentów wydziałów prawa była zainteresowana odbyciem aplikacji. W sumie do egzaminów przystąpiło 6535 osób – największym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja radcowska (3428 osób), następne w kolejności były adwokacka (2384 osoby), notarialna (576 osób) oraz komornicza (147 osób). Egzaminy zdało 3570 osób, co daje średni wynik zdawalności na poziomie 54,6%. Dokładne wyniki zdawalności przedstawiają się następująco: aplikacja adwokacka – 55,1%, radcowska – 55,3%, notarialna – 55% oraz komornicza – 29,3%. Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (83,4%), Uniwersytetu Warszawskiego (77,3%), a także Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (74,2%), Uniwersytetu Szczecińskiego (71,8%) i Uniwersytetu Gdańskiego (70,6%).

Egzaminy na aplikację notarialną

Egzaminy na aplikację notarialną w 2019 r. przeprowadziło 6 komisji dla obszaru właściwości 11 rad izb notarialnych powołanych przy Ministrze Sprawiedliwości: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Największe zainteresowanie aplikacją notarialną wykazali w ubiegłym roku absolwenci Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (11,4%), Uniwersytetu Łódzkiego (10,9%), Uczelni Łazarskiego w Warszawie (10,6%) i Uniwersytetu Gdańskiego (10,5%). Spośród 576 osób przystępujących do egzaminu z pozytywnym wynikiem ukończyło go 317 osób. Najwięcej trudności sprawiły zdającym zagadnienia z zakresu prawa finansowego, postępowania sądowoadministracyjnego i prawa Unii Europejskiej, zaś najmniej zagadnienia dotyczące samorządu notarialnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i prawa konstytucyjnego.

not. Iwona Wach

Do pobrania: Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2019 r.

więcej...

2020-02-27 14:12 #

WSPÓLNE STANOWISKO WS. STOSOWANIA W PRAKTYCE PRZEPISÓW USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

W dn. 27 lutego br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowa Rada Notarialna – w trosce o jednolite stosowanie przepisów ustawy o z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362) – podpisali wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce przepisów tej ustawy.

na zdjęciu od lewej: Mariusz Białecki – prezes KRN, Jan Białkowski – podsekretarz stanu w MRiRW
oraz Grzegorz Pięta – dyrektor generalny KOWR

więcej...

2020-02-10 11:23 #

LIST OTWARTY KRN DO PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ I MEDIÓW

W dn. 10 lutego br. Krajowa Rada Notarialna przesłała do kandydatów na prezydenta RP, liderów partii politycznych oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich list otwarty adresowany do przedstawicieli polskiej sceny politycznej i mediów, w którym KRN zwraca się z apelem o powstrzymanie się od używania określenia „notariusz kogoś lub czegoś” w odniesieniu do działań polityków, szczególnie w kontekście rozpoczynającej się kampanii prezydenckiej.

Załączniki:
więcej...

2019-12-23 12:24 #

NOTARIUSZE NA DNIACH BEZPŁATNEGO PORADNICTWA W PARYŻU

W czasie Dni Bezpłatnego Poradnictwa w Ambasadzie RP w Paryżu notariusze – ale także adwokaci i eksperci od ubezpieczeń – udzielali Polakom mieszkającym we Francji oraz wszystkim zainteresowanym osobom indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych obowiązujących w Polsce.

Zdjęcie: Ambasada RP w Paryżu

Dni Bezpłatnego Poradnictwa zostały zorganizowane w dniach 5-7 grudnia 2019 r. przez Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia, Conseil Supérieur du Notariat, Krajową Radą Notarialną oraz Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Indywidulanych konsultacji udzielali specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz notariusze i adwokaci.

Łącznie udzielono blisko 120 konsultacji, w tym 56 z zakresu ubezpieczeń społecznych, 22 dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz 41 porad prawniczych. Pytania kierowane do notariuszy polskich i francuskich dotyczyły przede wszystkim spraw spadkowych oraz darowizn, wyboru prawa właściwego do spraw spadkowych, a także skutków podatkowych nabycia spadku lub otrzymania darowizny w Polsce oraz we Francji.

Zwieńczeniem Dni Bezpłatnego Poradnictwa była ogólnodostępna Polsko-Francuska Konferencja Prawnicza, w czasie której przedstawiciele wymienionych instytucji przedstawili najważniejsze – z praktycznego punktu widzenia Polaków mieszkających we Francji – aspekty prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego.

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.