KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Wydawnictwa notariatu

Samorząd notarialny prowadzi działalność wydawniczą, której celem jest nie tylko prezentacja dorobku naukowego związanego z funkcjonowaniem notariatu, ale także upowszechnianie historii i tradycji notariatu w Polsce.


DIGITALIZACJA NOTARIATU
Publikacja zawiera 9 referatów wygłoszonych przez polskich i niemieckich notariuszy w trakcie 6. Polsko-niemieckiego seminarium, które odbyło się w Gnieźnie we wrześniu 2016 r. pod hasłem „Digitalizacja notariatu”.

Opublikowane w języku polskim i niemieckim referaty zostały podzielone na zagadnienia tematyczne dotyczące dostępu notariuszy do elektronicznych rejestrów publicznych i prywatnych, digitalizacji notariatu w kontekście przyszłości zawodu notariusza, roli notariusza w procederze przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi oraz doświadczeń po pierwszym roku obowiązywania europejskiego rozporządzenia spadkowego.

MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE W CZYNNOŚCIACH NOTARIALNYCH
– WYBRANE PYTANIA Z PERSPEKTYWY PRAWNOPORÓWNAWCZEJ
To publikacja pokonferencyjna będąca kompendium wiedzy zawartej w referatach wygłoszonych w czasie 5. Seminarium polsko-niemieckiego, które odbyło się w Poczdamie we wrześniu 2014 r. Referaty obejmują zarówno ogólne wprowadzenia do polskiego i niemieckiego małżeńskiego prawa majątkowego, jak i omówienie – za pomocą praktycznych kazusów – wpływu małżeńskiego prawa majątkowego na problematykę nabycia i zbycia nieruchomości oraz tworzenie i działanie spółek.

PREWENCJA PRAWNA REALIZOWANA PRZEZ NOTARIUSZA: PEŁNOMOCNICTWA PREWENCYJNE I PRAWO SPADKOWE
– ZAGADNIENIA PORÓWNAWCZE
Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas wspólnego seminarium polsko-niemieckiego, które odbyło się w Krakowie, w październiku 2012 roku. W publikacji autorzy analizują m.in. system pełnomocnictw prewencyjnych w prawie niemieckim oraz możliwości i potrzeby wprowadzenia takiego narzędzia w Polsce. Omawiane jest również europejskie poświadczenie spadkowe w kontekście prawa nieruchomości oraz udział notariusza i czynności w postępowaniu spadkowym. Książka stanowi podsumowanie konferencji opatrzone wstępem Prezesów Notariatu niemieckiego (Dr. Timm Starke) oraz polskiego (Tomasz Janik).

PERSPEKTYWY ZAWODU NOTARIUSZA W EUROPIE
Książka Perspektywy zawodu notariusza w Europie jest syntezą wygłoszonych referatów w trakcie III polsko-francuskiego kolokwium naukowego w Sopocie, w 2009 roku.

Całość podzielona jest na dwa bloki tematyczne: ochrona konsumenta i dostęp do zawodu notariusza. W obu segmentach przedstawiciele francuskiego oraz polskiego notariatu omawiają dokładnie m.in. takie zagadnienia jak: polityka komunikacyjna, analiza ochrony nabywcy usług budowalnych, dostęp do zawodu notariusza w państwach Unii Europejskiej.

CZYNNOŚCI NOTARIUSZA ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI W NIEMCZECH I W POLSCE

Publikacja zawierająca referaty wygłoszone przez polskich i niemieckich notariuszy na seminarium we Wrocławiu w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku.

Omawiano tam czynności notariusza związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce i w Niemczech. Materiały opublikowano w języku polskim i niemieckim. Krajowa Rada Notarialna, Czynności notariusza związane ze sprzedażą nieruchomości w Niemczech i w Polsce - zagadnienia porównawcze, Seminarium polsko - niemieckie we Wrocławiu, Warszawa 2008

DZIEJE NOTARIATU POLSKIEGO
Monografia stanowi pierwszą próbę syntetycznego przedstawienia historii tej instytucji w Polsce.
Ukazano ją od średniowiecznych początków notariatu kościelnego, prezentując także elementy funkcji notarialnej w systemach prawa stanowego w czasach nowożytnych, poprzez XIX wiek, a następnie wiek XX – do chwili wejścia w życie obecnie obowiązującego prawa o notariacie z 1991 roku. Zamieszczono też wykaz notariuszy prowadzących działalność na ziemiach polskich w XIX-XX w. Książka ukazała się dzięki pomocy Krajowej Rady Notarialnej. Dorota Malec, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ OCHRONA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH...
W marcu 2007 KRN wydała publikację "Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz­ ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza" na temat zagrożenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Publikacja jest nawiązaniem do art. 12 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe. Jej celem jest przedstawienie stanowiska Krajowej Rady Notarialnej w kwestii formy czynności zagranicznych, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Polsce. Krajowa Rada Notarialna postuluje zmianę artykułu 12 prawa prywatnego międzynarodowego, który dotyczy pełnomocnictw do przeniesienia własności nieruchomości. Drugą część wydawnictwa stanowią artykuły trzech młodych naukowców: Pawła Czubika (UJ), Adama Kucharskiego (UMK) i Macieja Mataczyńskiego (UAM).

NOTARIAT FRANCUSKI. CO WIEM?
W grudniu 2006 roku Krajowa Rada Notarialna wydała publikację zatytułowaną „Notariat francuski. Co wiem?”.

Autorzy książki, Jean Rioufol i Fran-coise Rico, opisują m.in. historię francuskiego notariatu. Wyjaśniają zakres i charakter usług świadczonych przez kancelarie. Omawiają status prawny i struktury organizacyjne notariatu we Francji. Wydanie polskie książki „Notariat francuski. Co wiem?” powstało w wyniku Porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Radą Notarialną i Główną Radą Notariatu we Francji, podpisanego 1 maja 2004 r. Przedmowę do wydania polskiego napisał Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej, a do wydania francuskiego - Alain Lambert, Honorowy Przewodniczący Najwyższej Rady Notariatu. Nakład 200 egzemplarzy. Książka jest kolejną publikacją KRN. Publikacja wkrótce będzie dostępna do wglądu w Izbach Notarialnych.

TRANSGRANICZNY OBRÓT NOTARIALNY
W grudniu 2006 ukazała się kolejna publikacja wydana przez Krajową Radę Notarialną – „Transgraniczny obrót notarialny”.

Jest to polskie tłumaczenie niemieckojęzycznej broszury „Rechtsverkehr fuer Notare”. Obie publikacje są zbiorem referatów wygłoszonych przez specjalistów polskich i niemieckich podczas seminarium naukowego w Zgorzelcu/Goerlitz 28 paździer-nika 2005 r. Jego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy notariuszami obu krajów, zwłaszcza w obszarze pełnomocnictw transgranicznych. Zebranie i opracowanie dorobku seminarium pozwoliło na stworzenie dokumentacji, która z pewnością będzie pomocna w zgłębianiu wiedzy na temat przepisów prawnych obu państw. Publikacja jest dostępna do wglądu w Izbach Notarialnych.

NOTARIAT POLSKI. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Album Notariat Polski. Historia i współczesność został wydany przez Krajową Radę Notarialną z okazji piętnastej rocznicy uchwalenia ustawy – Prawo o notariacie.

Historię notariatu – tę najstarszą do końca XVIII wieku - opisał prof. Krzysztof Skupieński. Dzieje notariatu w XIX i XX wieku aż do 1991 r. przedstawiła dr hab. Dorota Malec. Najpełniejszy obraz historii notariuszy pokazują w albumie liczne reprodukowane dokumenty z polskich archiwów – pergaminowe, zawarte w księgach, w postaci instrumentów notarialnych – potwierdzonych własnoręcznymi podpisami notariuszy, pisarzy grodzkich i ziemskich. Wiele z nich opublikowano w tym kształcie po raz pierwszy dbając o zachowanie maksymalnej wierności z oryginałem. I to one wraz z opisami stanowią główną fabułę książki. Ten niezwykły układ treści został podyktowany chęcią zamieszczenia jak największej liczby rzadkich dowodów pracy i historycznej ciągłości polskich notariuszy. Wydawnictwo ma charakter publikacji bibliofilskiej. Krajowa Rada Notarialna, Notariat Polski. Historia i współczesność, Warszawa 2006

III KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pod hasłem „Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie” odbył się III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem miejscem spotkania był Kraków. W publikacji znajdują się wystąpienia m.in. Wiesława Bocia na temat cywilnoprawnych i publicznoprawnych zdolności do uczestnictwa w czynności notarialnej, profesora Józefa Frąckowiaka o prowadzeniu kancelarii przez notariuszy w formie spółki cywilnej albo spółki partnerskiej, doktora Jacka Góreckiego o formie akty notarialnego w obrocie międzynarodowym czy profesora Jerzego Jacyszyna na temat notariusza, jako zawodu zaufania publicznego.

STATUS NOTARIUSZA
Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas seminarium zorganizowanego przez Krajową Radę Notarialną, które odbyło się w Zakopanem w dniach 14-17 kwietnia 2005 r.

Celem seminarium było przedstawienie i porównanie pozycji ustrojowej notariusza w Polsce i we Francji. Zamieszczone w publikacji opracowania przybliżają specyfikę zawodu notariusza w obu tych państwach. Zawierają także opinie prelegentów na temat roli, jaką notariusz powinien pełnić w społeczeństwie.

ASPEKTY PRAWNE ZAWODU NOTARIUSZA
Książka Aspekty prawne zawodu notariusza jest drugim już wydawnictwem KRN poświęconym notariatowi francuskiemu. Ukazuje się zgodnie z porozumieniem o współpracy pomiędzy Krajową Radą Notarialną i Główną Radą Notariatu we Francji z 2004 roku, którego celem jest między innymi upowszechnienie znajomości prawa obowiązującego w obu Państwach. Publikacja przybliża czytelnikowi strukturę notariatu francuskiego, usytuowanie notariusza we francuskim systemie prawnym, obowiązki i prawa notariuszy.

70 LAT ZUNIFIKOWANEGO POLSKIEGO PRAWA O NOTARIACIE
Publikacja dokumentuje sesję jubileuszową. Zawiera materiały przygotowane przez prelegentów, teksty opracowane na podstawie wystąpień, streszczenia najważniejszych wypowiedzi podczas dyskusji oraz zdjęcia upamiętniające tę uroczystość.

Skierowana jest przede wszystkim do notariuszy i studentów prawa, choć zawarte w niej treści mogą zainteresować wszystkich, którzy chcą poznać dzieje Notariatu i szeroko rozumianą charakterystykę tego wyjątkowego zawodu.

II KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Praca zbiorowa z II Kongresu Notariuszy RP zorganizowanego w Warszawie w 1999 roku. Pośród zgromadzony referatów czytelnik ma możliwość lektury wystąpień Prof. Edwarda Drozda o czynnościach notarialnych z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomościami, Marka Kolasy o zadaniach programowych notariatu, Czesława Salagierskiego na temat integracyjnych i nadzorczych funkcji Krajowej Rady Notarialnej.

I KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Historyczna wydawnictwo zawierające zbiór referatów i wystąpień z I Kongresu Notariuszy RP, który odbył się w 1993 roku w Poznaniu. W publikacji znajdują się wystąpienia m.in. Prof. dr hab. Edwarda Drozda na temat form aktu notarialnego, Prof. dr hab. Marka Kuryłowicza o początkach notariatu w Europie czy Profesora Maksymiliana Pazdan o nabywaniu nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.