KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności

2020-09-09 10:05 #

KONFERENCJE KRN I KNUE

W dn. 21 i 22 września 2020 r. w formie wideokonferencji odbędą się dwa międzynarodowe spotkania organizowane przez Krajową Radę Notarialną i Radę Notariatów Unii Europejskiej.

W dn. 21 września odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom kolizyjnym stosunków majątkowych małżeńskich oraz przedstawieniu regulacji stosunków majątkowych małżeńskich w wybranych krajach europejskich, zaś w dn. 22 września została zaplanowana konferencja poświęcona zagadnieniom zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Omówione zostaną obowiązki notariuszy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w wybranych krajach europejskich.
Udział w wydarzeniach w charakterze wykładowców zapowiedzieli eksperci z powyższych dziedzin, w szczególności notariusze z Holandii, Estonii, Niemiec, Polski oraz adwokat z Anglii.

Materiały konferencyjne do pobrania

więcej...

2020-09-01 12:26 #

EGZAMIN NOTARIALNY W DOBIE KORONAWIRUSA

Tegoroczny egzamin notarialny odbędzie się w szczególnym reżimie sanitarnym określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 31 lipca 2020 r. W dniach 2-4 września 2020 r. w ośmiu komisjach egzaminacyjnych przystąpi do niego 510 osób.

Fot. www.gov.pl

Komisje egzaminacyjne pracować będą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie - w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej z nich wchodzi siedem osób: czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz pracownik prowadzący działalność naukową lub wykładowca nauk prawnych w szkole wyższej na terenie kraju albo pracownik naukowy instytutu Polskiej Akademii Nauk.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich – zostały przygotowane przez zespół, w skład którego weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej. Zdający będą mieli za zadanie opracować projekty aktów notarialnych, projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Prace mogą być pisane przy użyciu komputerów – tę możliwość wybrało niemal 98% zdających, którzy będą korzystać z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji.

Egzamin notarialny odbędzie się w szczególnym reżimie sanitarnym określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 31 lipca 2020 r., w którym zawarto m.in. podstawowe reguły dotyczące uczestników egzaminu oraz zasady korzystania ze sprzętu komputerowego, listę dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczych podczas egzaminu, jak również wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu.

więcej...

2020-08-07 16:22 #

BEZPŁATNY WYKŁAD NOTARIUSZA NA UTW 2020/21 W CAŁEJ POLSCE

Niezależnie od formy, w jakiej będą się odbywać wykłady w semestrze akademickim 2020/21 – stacjonarnie czy online – Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi przygotowania do kolejnej, 6. edycji akcji „Bezpłatny wykład notariusza na UTW”.

Mimo konieczności odwołania zajęć w miesiącach marzec-czerwiec oraz prognozowanej drugiej fali epidemii uniwersytety trzeciego wieku przygotowują się do wznowienia wykładów w semestrze zimowym, jednocześnie biorąc pod uwagę możliwość ich odwołania, przesunięcia na inny termin lub też przeprowadzenia online. Podobne stanowisko zajęła Krajowa Rada Notarialna, która we współpracy z izbami notarialnymi organizuje akcję edukacyjną „Bezpłatny wykład notariusza na UTW”. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy – z dotychczasowego doświadczenia wynika, że są to najczęściej tematy związane z dziedziczeniem oraz bezpiecznymi sposobami przekazywania majątku.

W celu dotarcia do szerszej grupy odbiorców KRN systematycznie zwiększa zasięg akcji, włączając w do niej również mniejsze miejscowości. „Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę! W ubiegłym roku notariusze przeprowadzili ponad 100 wykładów, spośród których zdecydowana większość odbyła się właśnie na UTW zlokalizowanych w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. Mamy ambicje dotrzeć z wykładem wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni” – tłumaczy not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy KRN.

„Bezpłatny wykład notariusza na UTW” narodził się w 2015 r. jako akcja towarzysząca Dniowi Otwartemu Notariatu – najważniejszej inicjatywie społecznej samorządu notarialnego realizowanej przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych od 2010 r. zawsze w ostatnią sobotę listopada – jednak ze względu na duże zainteresowanie stał się on niezależnym całorocznym wydarzeniem cyklicznym.

Wszystkie placówki zainteresowane zaproszeniem notariusza z bezpłatnym wykładem proszone są o kontakt z biurem Krajowej Rady Notarialnej.

Więcej informacji:
Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku
Dzień Otwarty Notariatu

więcej...

2020-08-07 14:57 #

BEZPIECZNY EGZAMIN NOTARIALNY 2020

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wytyczne głównego inspektora sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu notarialnego w 2020 r., który ma się odbyć w dniach 2-4 września.

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których przedstawiono:

1. podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu oraz zasad korzystania ze sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczych podczas egzaminu,
2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa,
3. wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych,
4. wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu,
5. wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

Przede wszystkim do egzaminu nie zostaną dopuszczone osoby wykazujące objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, przebywające na kwarantannie oraz osoby, których członek rodziny znajduje się w domowej izolacji. Osoby cierpiące na alergie o objawach podobnych do chorobowych powinny przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Na egzaminie każdy zdający będzie mógł korzystać wyłącznie z własnego sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa) oraz własnych przyborów piśmienniczych. Osoby korzystające ze stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek będą musiały dezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Na terenie całego obiektu będzie obowiązywać zakrywanie ust i nosa – z wyjątkiem sal egzaminacyjnych i tylko po zajęciu miejsc przez zdających. Wprawdzie nie ma ograniczeń co do liczby zdających, jednak odległość między nimi musi wynosić min. 1,5 m.

W tym roku organizator nie zapewni wody pitnej ani posiłków, dozwolone jest jednak przyniesienie własnych. Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminu nie będzie można korzystać z szatni – zdający będą musieli umieścić okrycia wierzchnie oraz torby w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim. Ponadto nie będzie można wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych (Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania).

Więcej informacji:
- Wytyczne na egzamin notarialny w 2020 r.

więcej...

2020-05-26 11:24 #

REKOMENDACJA DOBRYCH PRAKTYK NOTARIALNYCH PODPISANA

25 maja br. w Ministerstwie Aktywów Państwowych została podpisana rekomendacja dobrych praktyk notarialnych – dokument będący efektem współpracy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Notarialnej.

„Podpisaliśmy rekomendację dobrych praktyk notarialnych. W sposób transparentny i odpowiadający realnym potrzebom obywateli wspólnie tworzymy dobre prawo. To kolejny ważny krok dla zapewnienia polskiemu biznesowi możliwości sprawnego funkcjonowania w obliczu pandemii koronawirusa” – podkreśla wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski.

W odpowiedzi na potrzebę zgłoszoną przez środowisko notariuszy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Notarialna wspólnie wypracowały rozwiązania mające uzupełnić zmiany wprowadzone do Kodeksu Spółek Handlowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. W związku z kodeksowym charakterem regulacji przepisy należało zaopatrzyć w tzw. miękkie prawo, które pozwoli wyeliminować ewentualne wątpliwości dotyczące praktyk notarialnych podczas zgromadzeń wspólników spółek odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dokument doprecyzowuje także znajdujące się w ustawie pojęcia oraz określa zakres i miejsce protokołowania zgromadzeń.

„Rekomendacja przedstawia propozycję praktyk notarialnych w zakresie spisywania protokołów zgromadzeń wspólników spółek odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Stanowi połączenie nowoczesnych rozwiązań z bezpieczeństwem obrotu i pozycją systemową notariusza” – powiedział dr hab. Marek Leśniak, notariusz, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rekomendację dobrych praktyk notarialnych podpisali: Janusz Kowalski – sekretarz stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, Sebastian Kaleta – sekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, Mariusz Białecki – prezes Krajowej Rady Notarialnej oraz dr hab. Marek Leśniak – notariusz, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor projektu.

więcej...

2020-05-13 12:42 #

75-LECIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Obchody jubileuszu 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – fakultetu wyrosłego z tradycji sięgających Oświecenia – pierwotnie zaplanowane na 22 czerwca 2020 r. zostały przesunięte na inny termin.

W 2020 roku przypada rocznica 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – fakultetu wyrosłego z sięgających Oświecenia tradycji Uniwersytetów Jana Kazimierza we Lwowie (powstałego w 1661 r.) oraz Stefana Batorego w Wilnie (powstałego w 1570 r.). Obchody tego jubileuszu, zaplanowane na 22 czerwca 2020 r., zostały przełożone na późniejszy termin.

Więcej informacji: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

więcej...

2020-05-07 13:48 #

NOTARIUSZE WSPIERAJĄ SZPITALE W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Krajowa Rada Notarialna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji wspierania placówek medycznych w walce z koronawirusem, przekazując zakupione środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne służące ochronie zdrowia do szpitali w Warszawie i Ciechanowie.

W sumie ponad 8 000 masek i półmasek, ponad 1 500 litrów płynów – preparatów dezynfekujących, płynów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk – oraz 1000 chusteczek dezynfekująco-myjących do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu i wyposażenia trafiło do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Obie placówki zostały wskazane do otrzymania powyższej pomocy przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana.

„Notariat kojarzy się z bezpieczeństwem obrotu prawnego, o które dbamy również w czasie pandemii i mimo związanych z nią ograniczeń. Obecnie słowo bezpieczeństwo nabrało szczególnego znaczenia – doskonale zdajemy sobie sprawę, że od bezpieczeństwa personelu medycznego zależy zdrowie i życie nas wszystkich. Dziś, w obliczu globalnej pandemii, wszyscy powinniśmy dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo – każdy na swój sposób” – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

więcej...

2020-05-05 13:33 #

PRAWNICY POMAGAJĄ CHORYM DZIECIOM

Już po raz 12. wystartowała akcja charytatywna środowiska prawniczego „Prawnicy chorym dzieciom”. Uzyskany dochód zostanie przekazany na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Darowizny finansowe można przekazywać do końca maja br.

Jak co roku Fundacja „O zdrowie dziecka” zwraca się do adwokatów, notariuszy, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i komorników z prośbą o przekazywanie darowizn finansowych, które – ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 – zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla personelu szpitala oraz na sprzęt medyczny, m.in.: przenośny aparat USG i RTG, bronchofiberoskop, monitory parametrów życiowych, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe i objętościowe.

Jak można włączyć się do akcji?

  • dokonując tradycyjnego przelewu bankowego na konto: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 z dopiskiem: Darowizna na cele pożytku publicznego – Prawnicy Chorym Dzieciom 2020 (co pozwoli na odliczenie przekazanej darowizny od podatku);

  • przekazując darowiznę on-line w systemie DOTPAY;

  • biorąc udział w zbiórce w serwisie społecznościowym Facebook;

  • przekazując 1% podatku (w formularzu PIT za rok 2019 w miejscu na numer KRS wpisując numer 0000 123 750, a w polu „cel szczegółowy 1%” – „Prawnicy Chorym Dzieciom 2020”);

  • biorąc udział w internetowej licytacji upominków przekazanych na aukcje, które odbędą się w serwisie aukcyjnym Allegro.

Inicjatorką akcji „Prawnicy chorym dzieciom” jest krakowska notariusz Iwona Palmirska, która w 2008 roku właśnie w ten sposób postanowiła podziękować lekarzom z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za pomoc udzieloną jej dziecku. Początkowo akcja miała zasięg lokalny, jednak ze względu na ogólnopolskie zainteresowanie, jakie wywołała w środowiskach prawniczych, już od 2. edycji ma zasięg ogólnopolski. Od 4. edycji towarzyszy jej turniej piłki nożnej z udziałem reprezentacji prawniczych – w tym roku z powodu pandemii został on przełożony na późniejszy termin.

Więcej informacji o akcji oraz lista dotychczasowych darczyńców: PrawnicyDzieciom.pl

więcej...

2020-04-03 15:56 #

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PODZIELA STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ

Departament Zawodów Prawniczych w uzgodnieniu z Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego podziela przedstawiony w stanowisku Krajowej Rady Notarialnej z dn. 1 kwietnia 2020 r. pogląd w kwestii stosowania § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

więcej...

2020-04-01 15:34 #

STANOWISKO KRN W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM Z DN. 01.04.2020 R.

Stanowisko KRN w związku z wydaniem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 01.04.2020 r.

więcej...

ZNAJDŹ NOTARIUSZA

Wyszukiwarki notariuszy w Polsce i Unii Europejskiej.

mapa notariatów

KOMPETENCJE NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Materiały konferencyjne,
21-22.09.2020, CNUE/KRN

Conference materials,
21-22.09.2020, CNUE/KRN

REJESTRY NOTARIALNE

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.