Plan działań CNUE na rzecz Ukrainy

11.03.2022

Pomoc finansowa, zakwaterowanie dla uchodźców ukraińskich, pomoc materialna oraz wsparcie notarialne – to główne obszary deklarowanego przez CNUE wsparcia dla Ukrainy. 

Jak pomóc ukraińskim notariuszom i obywatelom ogarniętego wojną kraju? – o tym będą dyskutować uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego CNUE w dn. 18 marca. W czasie posiedzenia zostaną przedstawione propozycje wypracowane przez notariuszy działających w specjalnie w tym celu powołanej Jednostki Kryzysowej CNUE ds. Ukrainy, które koncentrują się na działaniach w następujących czterech obszarach:

  • pomoc finansowa 
  • zapewnienie mieszkań dla ukraińskich uchodźców wojennych
  • pomoc materialna za pośrednictwem krajów graniczących z konfliktem
  • pomoc notarialna i informacje dla praktyków i obywateli.


Za zadanie do najpilniejszego wdrożenia CNUE uznało utworzenie sieci notariuszy z jednym lub kilkoma operacyjnymi punktami kontaktowymi w celu wymiany pilnych informacji o charakterze praktycznym i prawnym oraz dobrych praktyk (takich jak odpowiednie dokumenty) na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym. 

Ponadto dyskusji zostanie poddana wysokość wsparcia finansowego dla narodu ukraińskiego, które ma zostać udzielone przez notariuszy europejskich. Przewodniczący CNUE Giampaolo Marcoz zaproponował 150 000 euro, które miałaby pochodzić z budżetu CNUE na rok 2022 – 50 000 euro na bezpośrednią pomoc dla państwa ukraińskiego, zaś pozostałe 100 000 euro dla wiarygodnej, skutecznej i uznanej na arenie międzynarodowej organizacji świadczącej pomoc humanitarną w Ukrainie. 

Jest to konieczny i ważny wysiłek, który skonkretyzuje naszą solidarność i przywiązanie do wartości, na których zbudowane są nasze społeczeństwa. Jest rzeczą oczywistą, że nasza darowizna powinna być przeznaczona na jak najskuteczniejsze działania, aby dotarła do celu i tym samym powinna przyczynić się do poprawy sytuacji obywateli Ukrainy i osób wyjeżdżających z tego kraju – napisał prezydent Marcoz w liście do notariatów członkowskich. 

CNUE już utworzyło specjalne konto, na które izby, indywidualni notariusze i inni darczyńcy mogą wpłacać darowizny dla Ukrainy: CNUE FOR UKRAINE,  BE31 0019 2584 3555. Zostaną one przeznaczone na te same cele i zgodnie z systemem proponowanym dla darowizny instytucjonalnej CNUE.