Pobór podatków i opłaty sądowej przez notariuszy

04.05.2022

W roku 2021 notariusze odprowadzili na rzecz Skarbu Państwa i gmin w formie pobranych podatków (bez VAT) i opłat łączną kwotę 3 805 945 064,05 zł. To o ponad miliard więcej niż rok wcześniej. 

W 2021 roku pobrane i odprowadzone na rzecz Skarbu Państwa i gmin podatki oraz opłaty sądowe wzrosły w stosunku do roku 2020 o 29,92%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, będący podstawowym instrumentem podatkowym państwa w zakresie czynności notarialnych, wzrósł w roku 2021 o 31,76% (2020: 4,12%), opłaty sądowe wzrosły o 18,7% (2020: 8,17%), zaś podatek od spadków i darowizn wzrósł
o 33,20% (2020: 3,38%). 

55,09% łącznie pobranych podatków i opłat sądowych pochodzi z czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy w izbach:

  • warszawskiej – 21,50%
  • gdańskiej – 13,08%
  • krakowskiej - 10,67%
  • wrocławskiej – 9,84%.


Notariusze jako płatnicy obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych organów podatkowych podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia (taksy notarialnej) oraz obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych sądów rejonowych opłatę sądową od wniosków składanych w systemie teleinformatycznym o wpisy w księgach wieczystych. Notariusze sporządzają i przekazują do właściwych organów podatkowych także przewidziane odrębnymi przepisami właściwe deklaracje i zestawienia dokonywanych wpłat jako płatnicy ww. danin publicznych.