Pobór podatków i opłaty sądowej przez notariuszy w 2022 r.

04.05.2023

W 2022 r. roku notariusze odprowadzili na rzecz Skarbu Państwa i gmin w formie pobranych podatków i opłaty sądowej ponad 3 miliardy złotych.


Notariusze jako płatnicy obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych organów podatkowych następujące podatki: podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia (taksy notarialnej) oraz obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych sądów rejonowych opłatę sądową od wniosków składanych w systemie teleinformatycznym o wpisy w księgach wieczystych. Ponadto notariusze sporządzają i przekazują do właściwych organów podatkowych przewidziane odrębnymi przepisami właściwe deklaracje i zestawienia dokonywanych wpłat jako płatnicy ww. danin publicznych. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez 3939 notariuszy w roku 2022 odprowadzili oni na rzecz Skarbu Państwa i gmin w formie pobranych podatków: od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oraz opłat sądowych łączną kwotę 3 185 570 118,33 zł (2021: 3 805 945 064,05 zł). Oznacza to, że każdy notariusz tytułem wyżej wymienionych opłat i podatków odprowadził w 2022 r. średnią kwotę 808 725,59 zł (2021: 1 001 300,99 zł). 

Z powyższych danych wynika spadek w stosunku do roku 2021 o 16,3%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, będący podstawowym instrumentem podatkowym państwa w zakresie czynności notarialnych, spadł w roku 2022 o 16,65% (2021: +31,76%), opłata sądowa spadła o 17,88% o (2021: +18,7%), zaś podatek od spadków i darowizn wzrósł o 41,52% o (2021: +33,20%). 

W wartościach bezwzględnych w roku 2022 nastąpił spadek pobranych przez notariuszy opłat i podatków w stosunku do roku 2021 o 620 374 945,72 zł (2021: + 1 138 826 995,67 zł). 

Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2022”