Pobór podatków i opłaty sądowej przez notariuszy w 2023 r.

11.04.2024

W 2023 roku notariusze odprowadzili na rzecz Skarbu Państwa i gmin w formie pobranych podatków (bez VAT) i opłat sądowych łączną kwotę 2 898 146 972,98 zł. 

Notariusze jako płatnicy obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych organów podatkowych następujące podatki: podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia (taksy notarialnej) oraz obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych sądów rejonowych opłatę sądową od wniosków składanych w systemie teleinformatycznym o wpisy w księgach wieczystych. Ponadto notariusze sporządzają i przekazują do właściwych organów podatkowych przewidziane odrębnymi przepisami właściwe deklaracje i zestawienia dokonywanych wpłat jako płatnicy ww. danin publicznych. 

W 2023 roku notariusze odprowadzili na rzecz Skarbu Państwa i gmin w formie pobranych podatków (bez VAT) i opłat sądowych łączną kwotę 2 898 146 972,98 zł. 

W 2023 roku pobrane i odprowadzone na rzecz Skarbu Państwa i gmin podatki oraz opłaty sądowe spadły w stosunku do roku 2022 o 9,02%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, będący podstawowym instrumentem podatkowym państwa w zakresie czynności notarialnych, spadł w roku 2023 o 9,26% (2022: -16,65%), opłaty sądowe spadły w roku 2023 o 5,04% (2022: -17,88%), zaś podatek od spadków i darowizn spadł w roku 2023 o 32,18% (2022: +41,52%). 

W wartościach bezwzględnych w roku 2023 nastąpił spadek pobranych przez notariuszy opłat i podatków w stosunku do roku 2022 o 287 423 145,35 zł.

Źródło: Raport Krajowej Rady Notarialnej „Sprawozdanie i ocenie stanu notariatu za rok 2023”