CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH (CREWAN)

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych działa od 9 kwietnia 2018 r. Od tej daty są w nim gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które zawierają w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie umieszczone przez notariuszy w CREWAN elektroniczne wypisy aktów notarialnych dostępne są dla sądów rejestrowych.

Po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium generowane jest zawiadomienie, które zawiera numer, pod którym dokument został zarejestrowany, oraz datę i godzinę dokonania rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz przekazuje stronie czynności notarialnej, drugi składa przy oryginale aktu notarialnego. 

Od 1 marca 2023 r. za pośrednictwem CREWAN-u udostępniane są – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) –  także:

1.  elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które obejmują:

  • czynności cywilnoprawne, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655 i 2180),
  • czynności prawne, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180),
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego niewymienione w lit. a–c; 
     

2. elektroniczne wypisy zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia;
 

3. elektroniczne wypisy zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych.
Podstawa prawna:

  • art. 92a ustawy – Prawo o notariacie
  • ustawa z dn. 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • uchwała Nr X/11/2018 Krajowej Rady Notarialnej z dn. 07 maja 2018 r. w sprawie utworzenia, zasad funkcjonowania i uruchomienia systemu teleinformatycznego do prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
  • art. 84a Ordynacji podatkowej