REJESTR SPADKOWY

W 2009 roku Krajowa Rada Notarialna utworzyła system informatyczny do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, który w dniu 8 września 2016 r. został przekształcony w Rejestr Spadkowy. Jest to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o następujących dokumentach potwierdzających prawa do spadku:

  • aktach poświadczenia dziedziczenia (APD) sporządzanych przez notariuszy (działa od 1 marca 2009 r.)
  • postanowieniach o stwierdzeniu nabyciu spadku – wydawanych przez sądy (działa od 8 września 2016 r.)
  • europejskich poświadczeniach spadkowych sporządzanych zarówno przez sądy, jak i przez notariuszy – EPS (działa od 8 września 2016 r.).
     

W Rejestrze Spadkowym nie są umieszczane dokumenty stwierdzające prawo do spadku, a jedynie informacje o tym, gdzie te dokumenty można odnaleźć, i potwierdzające, że po danym zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Dostęp do informacji o dokumentach zarejestrowanych w Rejestrze Spadkowym można uzyskać bezpłatnie, wypełniając elektroniczny formularz, w którym należy podać numer PESEL spadkodawcy lub dane identyfikujące spadkodawcę. W odpowiedzi System wygeneruje informacje, czy dokument stwierdzający prawa do spadku został sporządzony i gdzie należy poszukiwać takiego dokumentu. Wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia czy odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje się stronom postępowania lub aktu, osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, oraz osobom, które wykażą interes prawny.

Informacje gromadzone w Rejestrze Spadkowym mają uniemożliwić przypadki kilkukrotnego stwierdzania nabycia spadku po tym samym zmarłym oraz usprawnić poszukiwanie informacji na temat lokalizacji dokumentu stwierdzającego, kto jest spadkobiercą. Wpisów do Rejestru dokonują notariusze i sądy.

Za wpisy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego do Rejestru Spadkowego notariusz oraz sąd pobierają opłatę w wysokości 5 zł.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone
  • w sprawie brak jurysdykcji krajowej.


Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania cywilnego
  • rozdział 3a ustawy – Prawo o notariacie