REJESTR ZARZĄDCÓW SUKCESYJNYCH

Rejestr Zarządców Sukcesyjnych działa od 25 listopada 2018 r. na mocy przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które kreują nowe czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym. Są to:

  • sporządzanie aktów powołania albo odwołania zarządcy sukcesyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie,
  • odmowa sporządzenia aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub odmowa sporządzenia aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego,
  • sporządzanie protokołu oświadczenia rezygnacji zarządcy sukcesyjnego z pełnienia tej funkcji.
     

Rejestr Zarządców Sukcesyjnych to platforma umożliwiająca wymianę danych pomiędzy systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i notariuszami. Niezwłocznie po dokonaniu czynności notarialnej wynikającej z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej notariusz zgłasza do CEIDG – za pośrednictwem Rejestru Zarządców Sukcesyjnych – dokonanie tej czynności.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dn. 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647, ze. zm.)
  • ustawa z dn. 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 ze zm.)
  • rozdział 3c ustawy – Prawo o notariacie
  • uchwała Nr X/45/2018 Krajowej Rady Notarialnej z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, zasad funkcjonowania i uruchomienia systemu teleinformatycznego do wymiany danych pomiędzy systemem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Systemem Rejestry Notarialne, jako systemem teleinformatycznym zintegrowanym z CEIDG w rozumieniu art. 23 ust. 4 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy