Izby notarialne

Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego – są oni zrzeszeni w 11 izbach notarialnych w miastach będących siedzibą sądu apelacyjnego w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie Wrocławiu.

Organami izby notarialnej są walne zgromadzenie notariuszy izby oraz rada izby notarialnej.


Do zakresu działania rady izby notarialnej należy:

  • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza
  • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a
  • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych
  • zarząd i rozporządzanie majątkiem izby
  • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń
  • prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.