Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu i składa się z przedstawicieli jedenastu izb notarialnych. KRN działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o notariacie i posiada osobowość prawną. Kadencja KRN trwa 3 lata. Siedzibą Krajowej Rady Notarialnej jest Warszawa.
 

Do zakresu działania KRN należy:

 • uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii
 • przedstawianie opinii i propozycji w sprawach taksy notarialnej oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu
 • współpraca z notariatami innych państw
 • wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego
 • wybór spośród członków Rady rzecznika dyscyplinarnego
 • uchwalanie regulaminu swego urzędowania
 • wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy
 • ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty
 • ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów
 • ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.


Krajowa Rada Notarialna prowadzi system teleinformatyczny Rejestry Notarialne, w ramach którego funkcjonują:

 • Rejestr Spadkowy
 • Notarialny Rejestr Testamentów (NORT)
 • Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN)
 • Rejestr Zarządców Sukcesyjnych
 • Rejestr Użytkowników
 • Notarialne Rejestry Statystyczne


Skład osobowy Krajowej Rady Notarialnej XII kadencji (2024-2027)

Prezes: not. Aleksander Szymański (Łódź)
Wiceprezesi: not. Magdalena Arendt (Warszawa), not. Jarosław Lewkowicz skarbnik (Lublin), not. Adam Bieranowski (Białystok)
Sekretarz: not. Iwona Gowkielewicz-Kotlarz (Gdańsk)
Rzecznik dyscyplinarny: not. Waldemar Chwiałkowski (Szczecin)
Członkowie:
not. Patryk Bender (Rzeszów) 
not. Daniel Drążkiewicz (Poznań)
not. Dariusz Kot (Kraków)
not. Piotr Marquardt (Katowice)
not. Winicjusz Wójcikiewicz (Wrocław)
 

 

Współpraca międzynarodowa

Krajowa Rada Notarialna jest aktywnym członkiem Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) – organizacji zrzeszającej notariaty państw członkowskich Unii Europejskiej, w których istnieje instytucja notariatu łacińskiego, oraz Międzynarodowej Unii Notariatu (MUNŁ) – organizacji pozarządowej powołanej w celu wspierania rozwoju i współpracy notariatu na świecie.
 

Ponadto Krajowa Rada Notarialna prowadzi aktywną współpracę dwustronną, w szczególności z notariatami Francji i Niemiec, polegającą m.in. na wymianie wzajemnych doświadczeń oraz organizacji szkoleń i seminariów, w czasie których dyskutowane są aktualne tematy i problemy prawne związane z praktyką notarialną.