Jakich czynności notariusze dokonywali najczęściej w 2021 roku?

04.05.2022

W 2021 roku notariusze sporządzili 3 080 939 aktów notarialnych oraz dokonali 17 774 580 innych czynności notarialnych. Oznacza to, że przeciętnie jeden notariusz sporządził miesięcznie 66,20 aktów notarialnych (2020: 55,68) oraz dokonał 381,95 czynności notarialnych (2020: 332,25).

Z informacji z formularzy MS-Not 24 przesłanych przez notariuszy do Wydziału Statystyki w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że w 2021 roku notariusze dokonali 17 774 580 innych czynności notarialnych, w tym:

 • 16 357 787 poświadczeń obejmujących także wypisy i odpisy aktów notarialnych (2020: 13 816 252)
 • 7 protestów (2020: 6)
 • 3 142 doręczeń oświadczeń (2020: 118)
 • 5 675 przyjęć na przechowanie (2020: 4227)
 • 1 407 969 wniosków wieczystoksięgowych (2020: 1 150 465).


Jak wynika z powyższych danych, poświadczenia stanowią 92,03% wolumenu tej kategorii czynności notarialnych.
W 2021 roku notariusze sporządzili:

 • 264 664 oświadczeń o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (2020: 219 039)
 • 180 671 protokołów dziedziczenia (2020: 122 317)
 • 31 098 protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu (2020: 22 160)
 • 183 927 aktów poświadczenia dziedziczenia (2020: 124 416)
 • 2 543 europejskich poświadczeń spadkowych (2020: 93)
 • 1 980 aktów powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego (2020: 2221).


Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,
 • sporządza poświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, a od dnia 1 lipca 2016 r. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.