Działalność społeczna i naukowa

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz 11 rad izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów.

Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest od 2010 r. zawsze w ostatnią sobotę listopada w wyznaczonych lokalizacjach w formie bezpośrednich spotkań z notariuszami, w czasie których w indywidualnych rozmowach dzielą się oni wiedzą niezbędną do podjęcia ważnych życiowych decyzji, ale także pozwalającą ustrzec się przed skutkami nieznajomości prawa. Pytań do notariuszy jest z roku na rok coraz więcej – najczęściej dotyczą one bezpiecznych sposobów dysponowania życiowym dorobkiem, uregulowania stosunków majątkowych w małżeństwie oraz procedur związanych z dziedziczeniem. Rejenci informują również o możliwych konsekwencjach podejmowanych decyzji oraz podpowiedzą, jak zabezpieczyć swoje interesy przy dokonywaniu czynności notarialnych.

Organizatorzy DON-u przyjęli założenie, zgodnie z którym udzielane każdego roku informacje prawne dotyczą jednego konkretnego zagadnienia: spadków i dziedziczenia (2010), bezpieczeństwa majątku rodziny (2011), nieruchomości i ksiąg wieczystych (2012), przekazania majątku w rodzinie (2013), bezpiecznej jesieni życia (2014), dziedziczenia (2015), testamentów notarialnych (2016), bezpiecznego przekazania majątku (2017), bezpieczeństwa majątku (2018). W kolejnych latach tematy brzmiały: „Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem” (2019), „Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem” (2020) oraz „Zadbaj o swój majątek. Porozmawiaj z notariuszem, bo warto zaufać profesjonaliście". Temat przewodni nie ogranicza jednak zakresu udzielanych informacji – w czasie indywidualnych spotkań notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Więcej informacji: Dzień Otwarty Notariatu 

 


BEZPŁATNY WYKŁAD NOTARIUSZA NA UTW

Organizowana od 2015 roku akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku jest odpowiedzią samorządu notarialnego na potrzebę edukacji prawnej wśród seniorów i poszerzeniem idei Dnia Otwartego Notariatu.

Obie akcje są organizowane przez samorząd notarialny – Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych – obie mają na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że największym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się tematy związane z dziedziczeniem oraz bezpiecznymi sposobami przekazywania majątku. W czasie wykładów notariusze informują także o innych czynnościach, których można dokonać w kancelarii notarialnej, oraz o możliwych konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji.

Więcej informacji: Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku
 


FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego została powołana w 1999 r. z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej (do 2012 r. działała ona pod nazwą Fundacja Centrum Naukowe Notariatu).

Statutowymi celami Fundacji są:

 • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz regulujących problematykę samorządową,
 • upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
 • promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, m.in.:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,
 • organizację i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
 • kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych, opinii prawnych i publikacji.
   

W swoich działaniach Fundacja koncentruje się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach prawa, które zmierzają do wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce.
 

Dotychczas Fundacja m.in.:

 • przeprowadziła badania naukowe w zakresie ekonomicznej analizy kosztów dokonywania wybranych czynności notarialnych oraz badania socjologiczne, których celem było zbadanie wizerunku notariatu i notariuszy w Polsce,
 • przygotowała projekt ustawy umożliwiającej notariuszom wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • przeprowadziła badania prawno-porównawcze i dokonała analizy, której wyniki przemawiały za możliwością przekazania organom samorządu notarialnego kompetencji do nadawania dokumentom urzędowym klauzuli apostille,
 • przygotowała propozycję zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego; celem projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną,
 • zrealizowała projekt badawczy, którego celem było zbadanie efektywności tytułów egzekucyjnych sporządzanych przez notariuszy w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4-6 i § 2 kpc wraz z przeprowadzeniem analizy przyczyn odmowy nadania przez sądy klauzuli wykonalności tych tytułów egzekucyjnych oraz ustaleniem, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia zmian legislacyjnych zmierzających do podniesienia ich skuteczności.