Wydawnictwa KRN

Prowadzona przez Krajową Radę Notarialną działalność wydawnicza ma na celu nie tylko prezentację dorobku naukowego związanego z funkcjonowaniem notariatu oraz informowanie o historii i tradycji notariatu w Polsce, ale także upowszechnienie znajomości prawa obowiązującego w państwach, z którymi KRN prowadzi aktywną współpracę. Te cele realizują przede wszystkim publikacje będące zbiorem referatów wygłoszonych w czasie organizowanych przez KRN kongresach notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, organizowanych od 2005 r. seminariach polsko-niemieckich i polsko-francuskich, jak również jubileuszowe wydawnictwa przedstawiające historię polskiego notariatu.

DIGITALIZACJA NOTARIATU

Publikacja zawiera 9 referatów wygłoszonych przez polskich i niemieckich notariuszy w trakcie 6. Polsko-niemieckiego seminarium, które odbyło się w Gnieźnie we wrześniu 2016 r. pod hasłem „Digitalizacja notariatu”.

Opublikowane w języku polskim i niemieckim referaty zostały podzielone na zagadnienia tematyczne dotyczące dostępu notariuszy do elektronicznych rejestrów publicznych i prywatnych, digitalizacji notariatu w kontekście przyszłości zawodu notariusza, roli notariusza w procederze przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi oraz doświadczeń po pierwszym roku obowiązywania europejskiego rozporządzenia spadkowego.

MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE W CZYNNOŚCIACH NOTARIALNYCH – WYBRANE PYTANIA Z PERSPEKTYWY PRAWNOPORÓWNAWCZEJ

To publikacja pokonferencyjna będąca kompendium wiedzy zawartej w referatach wygłoszonych w czasie 5. Seminarium polsko-niemieckiego, które odbyło się w Poczdamie we wrześniu 2014 r. Referaty obejmują zarówno ogólne wprowadzenia do polskiego i niemieckiego małżeńskiego prawa majątkowego, jak i omówienie – za pomocą praktycznych kazusów – wpływu małżeńskiego prawa majątkowego na problematykę nabycia i zbycia nieruchomości oraz tworzenie i działanie spółek.

PREWENCJA PRAWNA REALIZOWANA PRZEZ NOTARIUSZA: PEŁNOMOCNICTWA PREWENCYJNE I PRAWO SPADKOWE – ZAGADNIENIA PORÓWNAWCZE

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas wspólnego 4. seminarium polsko-niemieckiego, które odbyło się w Krakowie w październiku 2012 roku. W publikacji autorzy analizują m.in. system pełnomocnictw prewencyjnych w prawie niemieckim oraz możliwości i potrzeby wprowadzenia takiego narzędzia w Polsce. Omawiane jest również europejskie poświadczenie spadkowe w kontekście prawa nieruchomości oraz udział notariusza i czynności w postępowaniu spadkowym. Książka stanowi podsumowanie konferencji opatrzone wstępem prezesów notariatu niemieckiego (dr Timm Starke) oraz polskiego (Tomasz Janik).

PERSPEKTYWY ZAWODU NOTARIUSZA W EUROPIE

Książka „Perspektywy zawodu notariusza w Europie" jest syntezą referatów wygłoszonych w trakcie 3. polsko-francuskiego kolokwium naukowego w Sopocie w 2009 roku.

Całość podzielona jest na dwa bloki tematyczne: ochrona konsumenta i dostęp do zawodu notariusza. W obu segmentach przedstawiciele francuskiego oraz polskiego notariatu omawiają dokładnie m.in. takie zagadnienia jak: polityka komunikacyjna, analiza ochrony nabywcy usług budowalnych, dostęp do zawodu notariusza w państwach Unii Europejskiej.

CZYNNOŚCI NOTARIUSZA ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI W NIEMCZECH I W POLSCE

Publikacja zawiera referaty wygłoszone przez polskich i niemieckich notariuszy na 2. seminarium we Wrocławiu w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku, w czasie którego omówiono czynności notariusza związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce i w Niemczech. Materiały opublikowano w języku polskim i niemieckim.

DZIEJE NOTARIATU POLSKIEGO

Monografia stanowi pierwszą próbę syntetycznego przedstawienia historii notariatu w Polsce. Ukazano ją od średniowiecznych początków notariatu kościelnego, prezentując także elementy funkcji notarialnej w systemach prawa stanowego w czasach nowożytnych, poprzez XIX wiek, a następnie wiek XX – do chwili wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo o notariacie z 1991 roku. Zamieszczono też wykaz notariuszy prowadzących działalność na ziemiach polskich w XIX-XX w. Książka ukazała się dzięki pomocy Krajowej Rady Notarialnej.

Prof. Dorota Malec, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ OCHRONA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ USTANOWIENIE WYŁĄCZNOŚCI POLSKIEGO NOTARIUSZA

W marcu 2007 KRN wydała publikację „Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz­ ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza” na temat zagrożenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Publikacja jest nawiązaniem do art. 12 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe. Jej celem jest przedstawienie stanowiska Krajowej Rady Notarialnej w kwestii formy czynności zagranicznych, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Polsce. Krajowa Rada Notarialna postuluje zmianę artykułu 12 Prawa prywatnego międzynarodowego, który dotyczy pełnomocnictw do przeniesienia własności nieruchomości. Drugą część wydawnictwa stanowią artykuły trzech młodych naukowców: Pawła Czubika (UJ), Adama Kucharskiego (UMK) i Macieja Mataczyńskiego (UAM).

NOTARIAT FRANCUSKI. CO WIEM?

Jean Rioufol i Francoise Rico, autorzy wydanej w grudniu 2006 roku przez Krajową Radę Notarialną publikacji, opisują m.in. historię francuskiego notariatu, wyjaśniając zakres i charakter usług świadczonych przez kancelarie oraz omawiając status prawny i struktury organizacyjne notariatu we Francji. Wydanie polskie książki „Notariat francuski. Co wiem?” powstało w wyniku Porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Radą Notarialną i Główną Radą Notariatu we Francji podpisanego w dn. 1 maja 2004 r. Przedmowę do wydania polskiego napisał Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej, a do wydania francuskiego – Alain Lambert, Honorowy Przewodniczący Najwyższej Rady Notariatu.

TRANSGRANICZNY OBRÓT NOTARIALNY

Wydana w grudniu 2006 publikacja wydana przez Krajową Radę Notarialną jest polskim tłumaczeniem niemieckojęzycznej broszury „Rechtsverkehr für Notare”. Obie publikacje są zbiorem referatów wygłoszonych przez specjalistów polskich i niemieckich podczas 1. seminarium naukowego w Zgorzelcu/Görlitz w dn. 28 października 2005 r. Jego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy notariuszami obu krajów, zwłaszcza w obszarze pełnomocnictw transgranicznych. Zebranie i opracowanie dorobku seminarium pozwoliło na stworzenie dokumentacji, która z pewnością będzie pomocna w zgłębianiu wiedzy na temat przepisów prawnych obu państw.

NOTARIAT POLSKI. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Album „Notariat Polski. Historia i współczesność” został wydany przez Krajową Radę Notarialną w 2006 r. z okazji 15. rocznicy uchwalenia ustawy – Prawo o notariacie.

Historię notariatu – tę najstarszą do końca XVIII wieku – opisał prof. Krzysztof Skupieński. Dzieje notariatu w XIX i XX wieku aż do 1991 r. przedstawiła dr hab. Dorota Malec. Najpełniejszy obraz historii notariuszy pokazują w albumie liczne reprodukowane dokumenty z polskich archiwów – pergaminowe, zawarte w księgach w postaci instrumentów notarialnych – potwierdzonych własnoręcznymi podpisami notariuszy, pisarzy grodzkich i ziemskich. Wiele z nich opublikowano w tym kształcie po raz pierwszy, dbając o zachowanie maksymalnej wierności z oryginałem. I to one wraz z opisami stanowią główną fabułę książki. Ten niezwykły układ treści został podyktowany chęcią zamieszczenia jak największej liczby rzadkich dowodów pracy i historycznej ciągłości polskich notariuszy.

III KONGRES NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pod hasłem „Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie” odbył się w Krakowie III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. W publikacji znajdują się wystąpienia m.in. Wiesława Bocia na temat cywilnoprawnych i publicznoprawnych zdolności do uczestnictwa w czynności notarialnej, prof. Józefa Frąckowiaka o prowadzeniu kancelarii przez notariuszy w formie spółki cywilnej albo spółki partnerskiej, dr. Jacka Góreckiego o formie aktu notarialnego w obrocie międzynarodowym czy prof. Jerzego Jacyszyna na temat zawodu notariusza jako zawodu zaufania publicznego.

STATUS NOTARIUSZA

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas seminarium zorganizowanego przez Krajową Radę Notarialną w Zakopanem w dniach 14-17 kwietnia 2005 r., podczas którego przedstawiono i porównano pozycję ustrojową notariusza w Polsce i we Francji. Zamieszczone w publikacji opracowania przybliżają specyfikę zawodu notariusza w obu tych państwach oraz zawierają opinie prelegentów na temat roli, jaką notariusz powinien pełnić w społeczeństwie.